เทวตานุสติ

เทวตานุสติ การระลึกถึงผลบุญของเทวดา ทำไมต้องระลึกถึง และมีผลานิสงส์อย่างไร

เทวตานุสติ การระลึกถึงผลบุญของเทวดา ทำไมต้องระลึกถึง และมีผลานิสงส์อย่างไร

เทวตานุสติ เป็นหนึ่งในอนุสสติ คือการระลึกถึง ทำไมต้องระลึกถึงผลบุญของเทวดา ระลึกถึงผลบุญของมนุษย์ไม่ได้หรือ และการระลึกถึงผลบุญของเทวดามีผลานิสงส์อย่างไรบ้าง ลองมาทำความรู้จักกับอนุสสติประเภทนี้กัน

 

เทวตานุสติคืออะไร

การพิจารณาหรือระลึกถึงการเกิดในสวรรค์  อนุสสติเป็นการระลึกและความมีสติโดยชอบ การระลึกถึงผลบุญของเทวดาคือ เทวตานุสติ

 

อานิสงส์ของเทวตานุสติ

ผู้ปฏิบัติย่อมได้อานิสงส์ 8 ประการ คือ ผู้นั้นย่อมเพิ่มพูนคุณ 5 ประการ ได้แก่ (1) ศรัทธา (2) ศีล (3) สุตะ (4) จาคะ (5) ปัญญา เขาสามารถได้รับสิ่งที่เทวดาในสวรรค์ปรารถนา (6) เขาย่อมเป็นสุขในการรอเสวยผลของบุญ (7) เทวดาในสวรรค์นับถือเขา เพราะเทวตานุสตินี้เขาสามารถปฏิบัติสีลานุสสติ (การระลึกถึงศีล) และจาคานุสสติ (การระลึกถึงการสละ) ด้วยเช่นกัน (8) เขาย่อมอยู่เป็นสุขและเข้าถึงแดนสวรรค์

 

ปฏิบัติเทวตานุสติอย่างไร

ผู้ปฏิบัติพึงเข้าสู่ความสงบในที่วิเวก และรักษาจิตให้ปราศจากสิ่งรบกวน การปฏิบัติการระลึกถึงบุญของเทวดาควรพิจารณาด้วยคำดังนี้

 

“มีท้าวมหาราชทั้ง 4 เทวดาชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมิตวสวัตตี มีเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหม และเทวดาอื่น ๆ เทวดาเหล่านั้น (ในเวลาเป็นมนุษย์) เพราะด้วยความศรัทธาเป็นต้น เมื่อจุติ (ตาย) จากโลกนี้แล้ว จึงเกิดในที่นั่น (สวรรค์) เรามีศรัทธาเช่นนั้นเหมือนกัน เทวดาเหล่านั้น ประกอบด้วยศีล สุตะ จาคะ ปัญญาเช่นนั้น จึงเกิดขึ้นในที่นั่น เราก็มีปัญญาเช่นนั้นเหมือนกัน”

 

ผู้ปฏิบัติพึงระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของตนเองและของเทวดาทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติอนุสสตินี้จะอาศัยคุณงามความดีของเทวดา สร้างศรัทธาเพื่อให้ศรัทธามีพลังแรงกล้า จิตจะไม่ถูกรบกวน ทำลายนิวรณ์ (สิ่งดูกั้นทางบรรลุธรรม) สามารถทำองค์ฌานให้เกิดขึ้นได้ และบรรลุถึงอุปจารฌาน

0

ทำไมต้องระลึกถึงบุญของเทวดา

การระลึกถึงบุญของเทวดา เป็นการระลึกบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุด เทวดาเหล่านั้นทำบุญที่ยอดเยี่ยมที่เกิดจากจิตที่ยอดเยี่ยม เพราะเข้าถึงภูมิที่ยอดเยี่ยม (สวรรค์) เพราะเหตุนี้จึงสมควรระลึกถึงบุญของเทวดา

 

ที่มา คัมภีร์วิมุตติมรรค แปลโดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ

ภาพ Image by Jan Alexander from Pixabay


บทความน่าสนใจ

ลางบอกเหตุและสาเหตุการตายของเทวดาในพระพุทธศาสนา

เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด ที่เราควรรู้จัก

พระพุทธเจ้ากับบัลลังก์ทั้ง 3 พระองค์คือผู้ครอง บัลลังก์แห่งเทวดา พรหม และพระอริยะ

เจอ เทวดา ประสบการณ์จากการเดินธุดงค์

พระมาลัยสนทนากับเทวดา : ผลบุญที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาใน พระมาลัยคำหลวง

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.