วันสำคัญสากลของโลก

ใครคือผู้เสนอให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลของโลก

ใครคือผู้เสนอให้ วันวิสาขบูชา เป็น วันสำคัญสากลของโลก

ความสำคัญของวันวิสาขบูชาเป็นที่รับรู้ในกลุ่มชาวพุทธทุกนิกายมาเนิ่นนาน แต่ทว่าวันวิสาขบูชกลายเป็นวันสำคัญสากลของโลกได้อย่างไร และใครเป็นผู้มีคูณูปการต่อชาวพุทธทั่วโลก ที่ทำให้สหประชาชาติได้มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลของโลก

 

วันวิสาขบูชาไม่ได้เพิ่งมาสำคัญเร็ว ๆ นี้

วันวิสาขบูชามีความสำคัญในฐานะวันประสูติของพระศาสดาของพระพุทธศาสนาคือ เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังที่ต่าง ๆ จากหลักฐานที่ปรากฏคือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงส่งพระภิกษุไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่าง ๆ และการเกิดขึ้นของนิกายใหม่ ที่ตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าในแบบใหม่ของตน ได้เผยแผ่ไปในส่วนต่าง ๆ ของโลกเช่นกัน ทำให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างยึดวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญ และจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์และคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อพระสาวก

 

วันสำคัญสากลของโลก

 

จึงเห็นได้ว่าในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาท มีประเพณีระลึกถึงเหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า “พุทธชยันตี” (Buddha Jayanti) เช่นใน ประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกา หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชนะกิเลส (พญามาร) และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จในค่ำคืนเดือนวิสาขะ

ปัจจุบันมีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาแล้วประกาศเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ประเทศไทยรับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยทวารวดี จากหลักฐานที่ปรากฎ เช่น พระเจดีย์ศิลปะสมัยทวารดี เช่น พระประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ชาวไทยนับถือกันมาจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานว่ารับมาจากศรีลังกาในช่วงสมัยสุโขทัย  ในสมัยของพระเจ้าภาติกราช กษัตริย์แห่งศรีลังกาทรงจัดงานวันวิสาขบูชาไว้อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ไทยรับพระพุทธศาสนาเถรวาทมาจากศรีลังกา จึงไม่แปลกที่จะรับประเพณีวันวิสาขบูชามาด้วย

สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีปรากฏหลักฐานว่าพระราชสำนักจัดงานวันวิสาขบูชา จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงฟื้นฟูงานวันวิสาขบูชาขึ้นมา ในปัจจุบันมีการจัดงานวันวิสาขบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือพุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.