โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

ทำไมโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

ทำไม โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ ”   มีความหมายอย่างไร ทำไมพระพุทธเจ้าทรงมั่นพระทัยว่าโลกใบนี้จะมีพระอริยบุคคลที่เรียกว่า “พระอรหันต์” สืบเนื่องต่อไปตลอดกาลนาน แม้โลกใบนี้จะเกิดและดับกี่ครั้งก็ตาม หรือจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์แล้วพระองค์เล่าก็จะยังมีผู้สำเร็จอรหัตตผลเกิดขึ้นสืบไป

คำว่า “โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์” ปรากฏขึ้นในพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่า “มหาปรินิพพานสูตร” ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงวาระดับขันธปรินิพพานของพระองค์เอง พระองค์ทรงเลือกที่ดับขันธปรินิพพานคือกรุงกุสินารา เมื่อพระองค์เสด็จพร้อมด้วยพระอานนท์และพระสาวกทั้งหลายมาถึงกรุงกุสินารา พระองค์ประทับในท่าไสยาสน์ภายใต้ร่มเงาของต้นสาละ ปริพาชกผู้หนึ่งชื่อว่า “สุภัททะ” แต่ส่วนมากนิยมเรียกว่า “สุภัททปริพาชก” แค่คำว่า “ปริพาชก” ก็ทำให้ทราบแล้วว่าเขาเป็นนักบวชนอกพระศาสนา สุภัททะทราบว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานในค่ำคืนนี้ จึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามปัญหาธรรมให้คลายความสงสัยที่ค้างคาอยู่ในใจ

 

ภาพจาก https://palungjit.org

 

พระอานนท์เห็นพระบรมศาสดามีพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรงนัก จึงบอกสุภัททะไปว่า “เธออย่าได้เบียดเบียนพระพุทธองค์เลย” พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบและได้ตรัสบอกพระอานนท์ว่า “ให้ สุภัททะเข้ามาหาเราเถิด อานนท์ การมาของเขาไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียนเรา แต่มาเพื่อขอเพิ่มสติปัญญาต่างหาก”  

เมื่อสุภัททะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วได้ทูลถามพระองค์ว่า “ข้าแต่พระสมณโคดมผู้เจริญ เจ้าลัทธิทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปูรณะ กัสสปะ, มักขลิ โคศาล, อชิตะ เกสกัมพล, ปกุธะ กัจจายนะ, สัญชัย เวลัฏฐบุตร และ นิครนถ์ นาฏบุตร เจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือไม่ได้รู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือบางพวกรู้ บางพวกไม่รู้ ” (คำถามของสุภัททปริพาชกนี้อาจความหมายว่า เจ้าลัทธิทั้งหมดนี้รู้จริงตามที่พวกเขาสอนหรือไม่)

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า  “สุภัททะ อย่าเลย เรื่องที่เธอถามว่า ‘เจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดรู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือไม่รู้ตามที่ตนกล่าวอ้าง หรือบางพวกรู้ บางพวกไม่รู้’ อย่าได้สนใจเลย เราจะแสดงธรรมแก่เธอ เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว” จากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสแสดงธรรมแก่สุภัททะว่า

 

ภาพจาก www.84000.org

 

 ” สุภัททะ ในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมไม่มีสมณะที่ 1 ย่อมไม่มีสมณะที่ 2 ย่อมไม่มีสมณะที่ 3 ย่อมไม่มีสมณะที่ 4 ในธรรมวินัยที่มีอริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมมีสมณะที่ 1 ย่อมมีสมณะที่ 2 ย่อมมีสมณะที่ 3 ย่อมมีสมณะที่ 4 สุภัททะ ในธรรมวินัยนี้ (หมายถึงพระพุทธศาสนา) มีอริยมรรคมีองค์ 8 สมณะที่ 1 มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ 2 มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ 3 มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ 4 ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง สุภัททะ ถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย

หมายความว่าอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นบ่อเกิดแห่งพระอรหันต์ ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และยังไม่มีศาสนาอื่นใดที่คิดและปฏิบัติ ดังนั้นแล้วศาสนาอื่นจึงไม่มีพระอรหันต์ยกเว้นพระพุทธศาสนา ในพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่า “ปชาบดีโคตรสูตร” หรือ “โคตมีสูตร” พระอานนท์ได้ทูลขอให้พระบรมศาสดาผนวชให้กับพระน้านาง (พระนางมหาปชาบดีโคตมี) เป็นภิกษุณี แต่พระพุทธองค์กลับตรัสว่า ไม่ว่าจะหญิงหรือชายหากปฏิบัติตามอิทธิบาท 4 ก็ไม่ไกลจากพระอริยบุคคล เป็นอีกทรรศนะที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลจนถึงขั้นพระอรหันต์ได้หากปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4

 

ภาพจาก http://www.84000.org

 

เมื่อสุภัททะได้ฟังคำตอบจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว เขาเกิดความเข้าใจถ่องแท้อย่างง่ายดายดุจการหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด เขาเปรียบเหมือนคนหลงทางที่มีคนบอกทางที่ถูกต้องให้คือพระบรมศาสดา เมื่อปัญญาญาณได้เกิดแก่เขาแล้ว เขาได้ทูลขอบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่นานเข้าก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์

อริยมรรคมีองค์ 8 ทำให้สำเร็จอรหัตตผลได้อย่างไร หากตีความตามความหมายของคำว่า “อริยมรรค” หลักธรรมนี้แปลว่า “หนทางอันประเสริฐ” อริยะ แปลว่า “ประเสริฐ” ส่วน มรรค แปลว่า “หนทาง” แสดงว่าหากเราเดินตามเส้นทางสายนี้ ก็จะสำเร็จเป็นบุคคลผู้ที่ประเสริฐ (พระอริยบุคคล) นั่นเอง

 

 

ที่มา :

มหาปรินิพพานสูตร 

มรรคมีองค์ 8

ภาพ :

www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

พระราชปุจฉา วิสัชนาธรรม เรื่อง มรรค ระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

การบวช ไม่ใช่หนทางเดียวสู่ มรรคผล นิพพาน ธรรมะ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

ปาฏิหาริย์ แห่งการดำรงอยู่ ธรรมะ เพื่อการดำรงชีวิตโดย หลวงพ่อโพธินันทะ

ทำไม พระมหาโมคคัลลานะ จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มาก

วิธีพิสูจน์ พระอรหันต์ ด้วยคำถามของพระพุทธเจ้า

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.