ยอดแห่งทาน

การให้ธรรมคือยอดแห่งทาน 

การให้ธรรมคือ ยอดแห่งทาน

เคยได้ยิน ” การให้ธรรมคือ ยอดแห่งทาน ” หรือไม่ ลองมาดูกันว่าทำไมการให้ธรรมจึงเป็นยอดแห่งทาน

” ธรรมทานนี้ชนะทานทุกอย่าง “ เพราะเป็นการให้แสงสว่างแก่ชีวิต คนที่ได้ธรรมะไปแล้วก็รู้จักที่จะดำเนินการชีวิตของตนให้ถูกต้อง โดยมีจิตใจที่มีความสุขและประพฤติตัวดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยให้สังคมมีความสุข มีความเจริญ และก้าวหน้าในธรรม การที่จะปฏิบัติธรรมถูกต้อง ไม่ว่าจะเจริญศีล สมาธิ หรือปัญญาอย่างไรก็ตาม ก็จะต้องรู้จักธรรมะ

เพราะฉะนั้นการให้ธรรมะก็คือให้ทางปฏิบัติและทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง แม้แต่จะไปทำทานอื่น หรือการที่คนจะไปช่วยเหลือกัน จะทำความดีอะไร ๆ ก็เพราะเข้าใจธรรมะ หรือเคยได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้อง ถ้าได้รู้จักคำสอนที่ถูกต้องคือธรรมะนี้แล้ว ก็จะสามารถทำความดีได้ทุกอย่าง แต่ถ้าไม่รู้จักธรรมะ ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรจึงจะถูกต้อง ก็อาจจะประพฤติผิดพลาดได้มากมาย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

“การให้ธรรมเป็นการให้ที่เลิศประเสริฐสุด”

เมื่อโยมและญาติมิตรมาแจกหนังสืออย่างนี้ คือสร้างหนังสือนี้มอบให้แก่ที่อื่นหรือแก่บุคคลอื่น ก็เท่ากับว่าแจกจ่ายธรรมะ เป็นการให้ทานที่ประเสริฐที่สุด และเป็นการทำบุญที่สำคัญ

มีคติแต่โบราณบอกว่า การสร้างพระธรรมแม้แต่หนึ่งตัวอักษรถือว่ามีคุณค่าเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ โบราณถือกันมาอย่างนี้ เพราะถ้าได้ทำบุญสร้างอักษรจารึกพระธรรมไปแล้ว ก็จะทำให้คนได้รู้เข้าใจว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

แม้เราจะรู้จักปฏิบัติต่อพระพุทธรูปอย่างถูกต้อง เราก็ต้องรู้จักพระธรรมด้วย เพราะพระพุทธรูปนั้นเป็นแต่เพียงวัตถุที่สร้างเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักคำสอน เราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธรูปไปทำไม แล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อพระพุทธรูปนี้

การที่เราได้นึกถึงพระพุทธรูปและไปหาพระพุทธรูปมา หรือไปไหว้พระพุทธรูป ก็เพราะว่าเราได้รู้จักพระธรรม ได้รู้จักคำสอนว่า อ๋อ พระพุทธรูปนี้เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนั้น ๆ เราจึงได้แสดงความเคารพนับถือพระองค์

อย่างนี้เรียกว่ารู้จักพระพุทธคุณด้วยอาศัยธรรม เพราะฉะนั้นการให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนอกจากนั้น เวลาเราไหว้พระพุทธรูป เราจะทำใจอย่างไรให้ถูกต้อง ก็ต้องอาศัยพระธรรมมาสอนอีกเหมือนกันว่า เวลาไหว้พระ จะต้องทำจิตใจให้สงบ ให้ผ่องใสเบิกบานอย่างนั้น ๆ ระลึกพระคุณอย่างนั้น ๆ การที่เราปฏิบัติถูกต้องก็เพราะอาศัยพระธรรม

พระธรรมมีความสำคัญอย่างที่กล่าวมา ท่านจึงถือว่าการสร้างพระธรรมแม้แต่เพียงตัวอักษรหนึ่ง มีค่ามากเท่ากับสร้าง
พระพุทธรูปหนึ่งองค์ แล้วถ้าสร้างหลายตัวอักษรก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น คำสอนธรรมะนี้จารึกข้อธรรมที่สำคัญทุกอย่างไว้เป็นเครื่องสืบต่อพระศาสนา อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่แสดงถึงผลประโยชน์หรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างหนังสือธรรมะหรือคัมภีร์ขึ้นมาเผยแผ่

 

ที่มา : เงินและงานต้องประสานกับความสุข โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

ทำบุญให้ดี ทำทีเดียวได้ครบทั้งทาน-ศีล-ภาวนา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานเงินช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มรรคาแห่งเอกภาพ “เอกายโน มคฺโค” ธรรมะโดย หลวงพ่อโพธินันทะ

จิตสัมผัส เมื่อพระพุทธคุณบังเกิดขึ้นในจิต – ครูหนุ่ย งามจิต มุทะธากุล

นุ่น-ต๊อด ทำบุญกฐิน สร้างอุโบสถวัดทางภาคเหนือ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทุนการศึกษาให้กับ 7 โรงเรียน 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.