๑๐ ปีคิลานธรรม

ขอเชิญชวนร่วมงาน ๑๐ ปีคิลานธรรม ณ สวนโมกข์กรุงเทพ “คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา: สู่วิถีคิลานธรรม”

ขอเชิญชวนร่วมงาน ๑๐ ปีคิลานธรรม ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

“คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา: สู่วิถีคิลานธรรม”

๑๐ ปีคิลานธรรม ๑๐ ปีของการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม

คิลาน (อ่านว่า คิ-ลา-นะ) แปลว่า ความเจ็บไข้, คนป่วย, คนไข้

แม้ความเจ็บป่วยและการพลัดพรากจะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่ก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปรับได้ยากเมื่อต้องเผชิญ เมื่อสิบปีที่แล้วกลุ่มพระนิสิตจากหลายวัดที่ยังอายุน้อยและได้ศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา”ชีวิตและความตาย” ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รวมตัวกันทำจิตอาสาออกรับใช้สังคมเพื่อเยียวยาทั้งผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอาการป่วยของตนเองและคนที่รัก โดยได้นำความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาใช้จริง ผ่านการอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กลุ่มคิลานธรรมประกอบด้วยทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ที่เริ่มทำงานจิตอาสาที่ รพ.ศิริราช โดยประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ร่วมกันกับการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา อันมีส่วนช่วยให้เขาเหล่านั้นได้บรรเทาคลายจากความทุกข์ภายในจิตใจ ทั้งยังได้เห็นคุณค่าในการดำรงอยู่ของตนเองและผู้อื่น แม้เพียงชั่วขณะสุดท้ายของชีวิต

จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมของกลุ่มคิลานธรรมค่อยๆ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เริ่มต้นที่ รพ.ศิริราช จากนั้นก็ก้าวโรงพยาบาลอื่น เช่น รพ.จุฬาฯ, วชิรพยาบาล, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันประสาทวิทยา, รพ.ภูมิพล, รพ.ชลประทานม รพ.เลิดสิน, รพ.นครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลเชียงกลาง, วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี เป็นต้น

(อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ http://www.gilanadhamma.org/)

 

งาน ๑๐ ปีคิลานธรรม๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

จากความสำเร็จกับการทำงานในระบบบริการสุขภาพ คิลานธรรม จึงขยับออกสู่การรับใช้สังคมในวงกว้าง ด้วยการเตรียมขยายโครงการจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไปที่แสวงหาการมีชีวิตอย่างทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้น

หากท่านสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคิลานธรรมหรือต้องการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและในครอบครัว เพื่อนพ้องหรือ ชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมงาน ๑๐ ปี คิลานธรรม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายนนี้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (แผนที่ bit.ly/mapbia)

 

ในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ

  • อบรมเชิงปฏิบัติการภาวนา ในหลายรูปแบบ อาทิ

สุขนั้นดีแน่ แต่สุขแท้แน่นอนกว่า : สู่วิถีแห่งมหากรุณาและปัญญา
รู้จักตัวฉัน เพื่อดำรงอยู่กับเธอ : คุณค่าแห่งการดำรงอยู่
จัดปิ่นโต Go Next Life : สู่วิถีแห่งอมตธรรม ความไม่ประมาท
เมื่อธรรมดามาถึง พึงดำรงอยู่อย่างถูกต้อง : คุณค่าแห่งการจากลา

และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ลานน้ำชาภาวนา สนทนาด้วยรัก

  • เสวนาเชิงปฏิบัติภาวนา

ร่วมกันขบคิด และหาข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมไทยให้คลายทุกข์ ในยามที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มไร้ศาสนา ผู้เจ็บไข้และคนชรามีมากขึ้น วัตถุนิยมเบ่งบาน ศาสนาสถานแปรผัน คืนวันของผู้คนแสนวุ่นวาย

  • ปาฐกถา การอภิปราย และ บรรยายพิเศษ โดย ผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่าย

ปาฐกถาธรรมเปิดโครงการ ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : โดย

– พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม
– รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ผู้ก่อตั้งสถาบันรากแก้ว เพื่อจิตวิทยาการปรึกษาและจิตรักษาแนวพุทธ
– อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญเมือง มูลนิธิสังคมวิวัฒน์

ฟังบรรยายพิเศษ ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม วิถีสังคม วิถีโลก โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต ป.ธ.๙, ศ.ดร.) อธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และอื่นๆ

 

– ติดตามรายละเอียดโครงการ ๑๐ ปี คิลานธรรม “คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม” ได้ที่ http://www.gilanadhamma.org/ten_years.php

-กำหนดการและการลงกิจกรรมลงทะเบียน
ดูได้ที่ http://www.gilanadhamma.org/registration.php

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.