พระภัททากัจจานาเถรี

พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา (พระนางยโสธราพิมพา)

พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา ( พระนางยโสธราพิมพา )

เรื่องราวของ พระภัททากัจจานาเถรี หรือ พระนางยโสธราพิมพา ผู้ที่เป็นดั่งคู่บุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตของพระนางจะเป็นเช่นไร หลังจากที่สวามีได้ออกผนวชและได้สำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ติดตามอ่านกันเลย

พระนางเกิดในศากยสกุล เป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ และ พระนางอมิตาเทวี พระนางประสูติมาพร้อมด้วยรูปสมบัติ โภคสมบัติ มียศ มีศีล เมื่อครั้งแรกประสูติพระประยูรญาติจึงถวายพระนามว่า ภัททากัจจานา เพราะมีผิวพรรณเหมือนทองคำอันบริสุทธิ์

เมื่อพระนางเจริญวัยแล้วได้อภิเษกเป็นพระมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะ และให้การประสูติ ราหุลกุมาร ในคืนนั้นหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ถอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 พระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะออกบวชเพื่อหาหนทางดับทุกข์ หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระราชบิดา และพระประยูรญาติ

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระราชารับบาตรจากพระองค์แล้ว ได้เสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนางยโสธราพิมพาพร้อมด้วยพระอัครสาวกทั้งสอง ก่อนเข้าไปได้ตรัสกับท่านทั้งสองว่า “ให้พระราชธิดาไหว้ตามชอบใจ พวกเราไม่ควรกล่าวอะไร” พระนางเสด็จมาจับที่พระบาท มีพระเศียรและพระพักตร์กลิ้งเกลือกอยู่ที่หลังพระบาท ถวายบังคมตามพระอัธยาศัย

พระราชา (พระเจ้าสุปปพุทธะ) ประทับอยู่ด้วยได้ตรัสสรรเสริญคุณความดี ความรักที่พระนางยโสธราพิมพา (ลูกสาว) มีต่อพระสวามี เป็นต้นว่า

“ธิดาของหม่อมฉันพอได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่มห่มผ้ากาสายะ ก็เปลี่ยนมานุ่งผ้ากาสายะบ้าง

ได้สดับว่าพระองค์เสวยพระกระยาหารหนเดียว ก็เสวยหนเดียวบ้าง

สดับว่าพระองค์ละเลิกที่นอนใหญ่ ก็เปลี่ยนมามาบรรทมเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้า

สดับว่าพระองค์เว้นจากดอกไม้และของหอม ก็ทรงงดบ้าง”

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปประทับที่กรุงสาวัตถีแล้ว พระนางพิมพามีดำริว่า “พระสวามีของเราก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แม้พระโอรสของเราก็บวชในสำนักของพระองค์ เราจะอยู่ทำอะไร แม้เราก็ควรบวชแล้วไปอยู่ที่กรุงสาวัตถี เพิ่อจะได้เห็นทั้งพระสวามีและพระโอรสทุกวัน

พระนางจึงเสด็จไปบวชในสำนักของภิกษุณี พร้อมด้วยบริวาร 1,000 คน ยังไม่ถึงครึ่งเดือนพระนางยโสธราพิมพาก็บรรลุอริยสัจ 4 เป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีปัญญามาก มีภิกษุณีหนึ่งพันรูปเป็นบริวาร

พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าในสำนักของพระองค์มีบุคคลที่บรรลุมหาอภิญญา มี 4 รูป  คือ พระอัครสาวก 2 รูป (พระโมคคัลลานะเถระ และพระสารีบุตรเถระ) พระพากุลเถระ และพระภัททากัจจานาเถรี สามารถระลึกชาติได้ 1 อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป

 

เรียบเรียงโดย จักรินทร์ คำราช

ข้อมูลจาก หนังสือ 40 ภิกษุณี พระอรหันต์

ภาพจาก youtube และ http://dalitchopal.blogspot.com


บทความน่าสนใจ

นิทานธรรมะชาดก 500 ชาติ เรื่อง เหตุที่พระพุทธเจ้าต้องมีอายุ 80 ปี

สิ่งที่ พระนางพิมพา ทำเพื่อพระพุทธเจ้า แง่มุมที่ชาวพุทธไม่ค่อยรู้

3 บุคคลที่หันหลังให้พระพุทธเจ้า - คนที่ถูกพระพุทธเจ้าทิ้ง บทความธรรมะจากท่าน ว.

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.