การให้โอกาส

การให้โอกาส เป็นสิ่งที่ดี – ข้อคิดชีวิตเป็นสุข โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

การให้โอกาส เป็นสิ่งที่ดี – ข้อคิดชีวิตเป็นสุข โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

การให้โอกาส เป็นสิ่งที่ดี
แต่อย่าคาดหวังว่าเราจะได้โอกาสไปตลอด
บางครั้งโอกาสอาจมีเพียงครั้งเดียว
 .
เมื่อมีใครให้โอกาส
จงเห็นคุณค่าของโอกาสนั้น
จะได้ตั้งใจทําในสิ่งที่ดี ๆ ยิ่งขึ้นไป
 .
เพราะบางที
โอกาสหน้าอาจมาไม่ถึง
 .
หากเราไม่มีจิตสํานึกในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือทําในสิ่งที่ดี
 .
สุดท้ายใครกันแน่ที่ไม่ให้โอกาสใคร
ที่สุดกลับกลายเป็นเราที่ไม่เคยให้โอกาสกับตัวเอง
 .
หากเราปิดกั้นโอกาส
แล้วใครจะอยากให้โอกาส
 .
ไม่มีใครให้โอกาสใคร
ไ ด้ ดี เ ท่ า กั บ เ ร า ใ ห้ โ อ ก า ส ตั ว เ อ ง 🙂
 .
โอกาสธรรม@สุวรรณภูมิ
19 มีนาคม 2557
 .
ที่มา: นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.