อานิสงส์ของการบวช

อานิสงส์ของการบวช – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

อานิสงส์ของการบวช – สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง อานิสงส์ของการบวช ไว้ สรุปได้ดังนี้…

1. ได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน เมื่อเราเข้ามาบวช เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเอง โดยการเล่าเรียน จดจำ รู้ เข้าใจ และประพฤติปฏิบัติ เมื่อไรที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในชีวิตของเราโดยการประพฤติปฏิบัติ ก็เท่ากับว่าเราเอาตัวของเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้ ตราบใดที่ชีวิตของเราอยู่ พุทธศาสนาก็จะอยู่ด้วย ถือเป็นการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทที่สืบทอดพุทธศาสนา เป็นการทำบุญกุศลไปด้วย

2. ได้ทำหน้าที่ของกุลบุตรชาวไทย เราถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทย พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทยของเรา ทั้งภาษาที่ใช้สื่อสาร ภาษาพระ ภาษาบาลี แล้วออกมาทางวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่นศิลปกรรมต่าง ๆ อีกมากมายประเทศของเรา มีอารยธรรมของชาติที่เราต้องรักษาไว้ การบวชเป็นการทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งด้วย คือเป็นการรักษาสมบัติของชาติไว้

3. ถือเป็นการตอบแทนบิดามารดา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถึงลูกจะเอาพ่อแม่ขึ้นบ่าประคบประหงมเลี้ยงดูตลอดชีวิตอย่างดีที่สุด ก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนพระคุณของท่าน แต่ลูกคนใด ทำให้พ่อแม่ซึ่งไม่มีศรัทธา หันมามีศรัทธา มีศีล มีจาคะ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ ได้เกื้อหนุนให้พ่อแม่มีปัญญาได้ ถือว่าเป็นวิธีตอบแทนพระคุณอย่างสูง

นอกจากนี้การที่ลูกบวชเท่ากับโน้มนำใจของพ่อแม่ให้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนา แต่ก่อนนี้พ่อแม่เคยมีภารกิจวุ่นวายมากมาย ไม่มีเวลาไปวัด แต่พอลูกบวช ใจก็ตามลูกไปอยู่ที่วัด อยู่กับพระด้วย พอใจมาอยู่ที่วัดก็น้อมมาอยู่กับธรรมะ ตัวเองก็ได้ใส่บาตร ถวายภัตตาหาร ได้ฟังธรรม เกิดการความสนใจใฝ่ธรรมะ ลูกเลยเป็นสื่อกลางที่ช่วยโน้มนำพ่อแม่เข้ามาหาธรรมะ ดังนั้นเวลาที่บวช ต้องคิดว่าจะทำให้ดีที่สุด ให้โยมพ่อ แม่ ญาติพี่น้องได้บุญมากที่สุด ถ้าตั้งใจอย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล

4. ได้ศึกษาเล่าเรียน ฝึกตนในพระธรรมวินัย การบวชถือเป็นการให้เวลากับตัวเองได้ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาและปฏิบัติ ถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะฝึกตนให้เป็นคนดีต่อไป

 

เรื่อง : โดย ผั่นพั้น

ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 120

Image by truthseeker08 from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ เรื่องเล่าสมัยพุทธกาล

แฟนตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต ใจหนึ่งยินดี แต่อีกใจก็ทุกข

Dhamma Daily : โดนพ่อแม่บังคับให้บวชเพราะเชือเรื่อง เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

บวชเพื่อเรียนรู้โลกและธรรม พร้อมทำงานเพื่อรับใช้ผู้คน 4 พุทธสาวิกาแห่ง เสถียรธรรมสถาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.