เลือกเกิด

ใครว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ บทความธรรมะจาก ท่าน ว.วชิรเมธี 

ใครว่าเรา ” เลือกเกิด ” ไม่ได้ บทความธรรมะจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

เราเคยเชื่อกันว่ามนุษย์นั้น เลือกเกิด ไม่ได้ นั่นคือความเข้าใจผิด ตามหลักพุทธศาสนานั้นทุกคนเลือกเกิดได้ อยากไปเกิดในสุคติภูมิ…ก็ทำกรรมดี อยากไปเกิดในทุคติภูมิ…ก็ทำกรรมชั่ว

ในชาตินี้เราอาจจะไม่รู้ หรือต่อให้รู้ก็คงเลือกไม่ทันแล้ว แต่ชาติหน้าที่จะมาถึงทุกคนเลือกภพเลือกชาติให้ตัวเองได้ อย่างน้อยถ้าเรามีศีล 5 ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็มีโอกาสสูงมากที่จะเดินอยู่บนเส้นทางสีขาว นั่นคือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และได้พบพระพุทธศาสนา ได้มาเจริญศีลธรรมกรรมฐานจนกว่าจะบรรลุธรรม หรือถ้าสนใจสมาธิภาวนา แม้ว่าจะยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงก็อาจได้เกิดเป็นเทวดาหรือพรหม แต่ถ้าไม่สนใจธรรมะเลย หันหลังให้คุณงามความดีอย่างสิ้นเชิง พ่อแม่มีพระคุณก็ไม่เชื่อ คนอื่นบอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงก็ไม่สนใจ ถ้าเป็นอย่างนี้เท่ากับได้ตีตั๋วกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่

โอกาสที่เราจะไปเกิดในภพหน้านั้นมีอยู่เสมอ ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส ดังนั้นเราจึงควรหัดเลือกเสียตั้งแต่ตอนนี้

ว่ากันว่า  คนเรานั้นสามารถอวตารได้ในหลายภพหลายชาติ เช่น

หนึ่ง มนุสสเปโตคือ มนุษย์ที่มีโอกาสไปเกิดเป็นเปรต เปโตก็คือเปรต คนที่ตกเป็นทาสของความโลภโมโทสันไม่จบไม่สิ้น กินเท่าไรก็ไม่อิ่ม มีเท่าไรก็ไม่พอ อยากได้ใคร่มี ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง ดังหนึ่งว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่สัก 84,000 ปี คนประเภทนี้ ถ้าตอนตาย จิตดับไปพร้อมกับความโลภ ปล่อยไม่ลง ปลงไม่ได้ ก็มีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาเกิดในสภาพของเปรต

สอง มนุสสติรัจฉาโนคือ มนุษย์ที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เป็นมนุษย์ที่หันหลังให้กับศีลธรรม ไม่เชื่อมั่นในเรื่องบุญ ไม่ใส่ใจในเรื่องบาป อยากกิน…กิน อยากดื่ม…ดื่ม อยากนอน…นอน อยากเสพสังวาส…เสพ คนแบบนี้โอกาสที่จะกลายไปเป็นมนุษย์เดรัจฉานมีสูงมาก เพราะสัตว์เดรัจฉานดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณ ปล่อยให้โลภโกรธหลงนำพาชีวิตไปอย่างไร้จุดหมาย

สาม มนุสสเนรยิโก คือ มนุษย์ที่เป็นสัตว์นรก มนุษย์ที่โหดหินทมิฬชาติทำร้ายหรือทอดทิ้งพ่อแม่ มีบุพการีเหมือนไม่มี ปฏิเสธพระคุณท่าน รวมทั้งยังดูหมิ่นถิ่นแคลนท่านด้วย ใครมาเทศน์เรื่องบุญเรื่องกุศล ไม่เพียงแต่ไม่เชื่อ แต่กลับด่าวิพากษ์วิจารณ์สาดเสียเทเสีย คนที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสัมมาทิฏฐิจะกลายเป็นสัตว์นรก ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นไม่จบไม่สิ้น

สี่ มนุสสเทโวคือ มนุษย์ที่เป็นเทวดา เป็นมนุษย์ที่ละอายชั่วกลัวบาป ประหวั่นพรั่นพรึงต่อความชั่วความเลว แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่กล้าทำ มีโอกาสโกงแต่ไม่โกง มีโอกาสเอาเปรียบแต่ไม่เอา เพราะใจสูง มีชีวิตสว่างไสวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง คนอย่างนี้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นเทวดา

ห้า มนุสสมนุสโส คือ ผู้ที่ได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เพราะเชื่อมั่นในระบบศีลธรรมและกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว สมาทานศีล ประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วก็หาโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกสมาธิภาวนาอยู่เสมอ เป็นคนใจกว้าง ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว รักในการเป็นผู้ให้ อุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ กตัญญูรู้คุณคน อย่างนี้จะได้ตั๋วกลับมาเกิดในอัตภาพเป็นมนุษย์ และได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีงามล้ำเลิศ จะได้มาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ทรงศีลทรงธรรม  ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสมาคมของนักปราชญ์ราชบัณฑิต ไม่อดข้าวปลาอาหาร  มีอวัยวะ 32 ประการครบบริบูรณ์  มีสติปัญญาสว่างไสวดุจดังพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ และดุจดังพระอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน มีโอกาสสูงมากที่จะได้ฟังสัจธรรมคำสอนจากพระบรมศาสดา หรือได้พบกับสาวกของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคที่ตัวเองมาเกิด และได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันจนถึงอรหัตตผลกลายเป็นพระอริยบุคคลพ้นทุกข์ไป นี่คือมนุษย์ที่มีใจสูง

สำหรับชาตินี้ เราไม่รู้หรอกว่ากรรมใดส่งให้มาเกิด แต่เมื่อได้อ่านบทความนี้ ทุกคนรู้แล้วว่าเรามีสิทธิ์เลือกชะตากรรมของตัวเองได้ในภพหน้า ดังนั้น ขอให้เราวางโปรแกรมชีวิตว่า ภพหน้าจะเกิดมาในสภาพแบบไหนอาตมามีตัวเลือกให้ถึง 5 ข้อข้างต้น  แต่หากยังน้อยเกินไป อาตมาเพิ่มตัวเลือกที่ 6 ให้อีก นั่นคือ ไม่กลับมาเกิดอีกเลย

พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า ใครก็ตามเจริญวิปัสสนากรรมฐาน หมั่นเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน พิจารณากาย เวทนา จิตธรรม จนต่อเนื่องอยู่เสมอในชีวิตประจำวัน คนนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานภายในเจ็ดปี หกปี ห้าปี สี่ปี สามปี สองปี หนึ่งปี เจ็ดเดือน หรือแม้กระทั่งเจ็ดวัน สำหรับบางคนเพียงหนึ่งวันก็บรรลุพระนิพพานได้ ฉะนั้น สภาวะชีวิตแบบที่หกซึ่งเราเลือกได้ก็คือ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก บรรลุถึงสุญญตาธรรม ความว่างอันสมบูรณ์ เป็นอันว่าหนังยาวที่ชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นฉายจบกันในชาตินี้ เราไม่ต้องรับเล่นหนังเรื่องใหม่ในชาติหน้าอีกต่อไปไม่จบไม่สิ้น

หากปรารถนาให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่อยากกลับมาเวียนว่าย เกิด แก่ เจ็บ ตายอีกแล้ว ก็ขอให้เร่งประพฤติปฏิบัติธรรม

อย่าลืมว่า เรามีสิทธิ์เลือกชีวิตของเราเองในทุกภพทุกชาติ 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.