เราหยุดแล้ว

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ” เราหยุดแล้ว ท่านยังไม่หยุด ” หมายถึงอะไร

” เราหยุดแล้ว ท่านยังไม่หยุด ” หมายความว่าอย่างไรกันแน่

Q : พระพุทธเจ้าตรัสแก่องคุลิมาลว่า ” เราหยุดแล้ว ท่านยังไม่หยุด ” คําว่า “หยุด” นี้คือหยุดทําบาป เช่น หยุดฆ่าคนใช่หรือไม่ แล้วถ้าเช่นนั้นเหตุใดคนอื่น ๆ ที่ไม่เคยฆ่าคนจึงยังไม่บรรลุธรรม

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน  ตอบปัญหาธรรมะข้อนี้ว่า 

ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 13 หน้าที่ 423 กล่าวถึงเรื่อง โจรองคุลิมาล โดยสามารถสรุปความได้ว่า พระพุทธองค์มีความประสงค์ให้องคุลิมาลหยุดสร้างอกุศลกรรม และหันมาสร้างกุศลกรรมแทน

สาเหตุที่องคุลิมาลบรรลุธรรม แต่ผู้ที่ไม่ฆ่าคน กลับไม่บรรลุธรรม เป็นเพราะการที่องคุลิมาลลงมือฆ่าคนมากมายนั้น จิตใจย่อมต้องหมกมุ่นและทุกข์ทรมานอย่างมาก ซึ่งก็ตรงกับอริยสัจ 4 ในข้อแรก คือทุกข์เป็นเหตุ ให้ต้องดับทุกข์ด้วยธรรมะ และคนที่จะดับทุกข์ให้องคุลิมาลในตอนนั้นได้ ก็คือบรมครูอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้น

พระพุทธองค์ทรงทําให้องคุลิมาลวางดาบ แล้วหันหน้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ดับซึ่งอกุศลกรรมที่ทํามาหลายภพหลายชาติ จนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้าย พระพุทธเจ้าได้ทรงดับทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในชมพูทวีป รวมถึงดับเหตุแห่งอกุศลกรรมให้แก่องคุลิมาล จึงทําให้องคุลิมาลพ้นทุกข์และบรรลุธรรมในที่สุด

 


บทความน่าสนใจ

Q: ฆ่าตัวตาย พ้นทุกข์จริงหรือ

Q: ถ้าเราบรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว เรื่องบนเตียงล่ะครับ

 เราจะทราบได้อย่างไรว่า พระที่ ทำบุญ ด้วยบรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้ว

7 ข้อคิด-บทเรียนชีวิตจากคนดังผู้ก้าวผ่านความทุกข์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.