อาชชวะ

10 ทศพิธราชธรรม – ธรรมที่พ่อสอน (อาชชวะ)

10 ทศพิธราชธรรม – ธรรมที่พ่อสอน (อาชชวะ)

Secret ขอน้อมนำ ทศพิธราชธรรมข้อที่ 4 (อาชชวะ) มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการครองตนเพื่อความสุขแบบพอเพียง

4. อาชชวะ

ความซื่อตรงสุจริต

“…ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ ในหนังสือวันเด็ก ปี พ.ศ. 2531


อาชชวะ หมายถึง ความซื่อตรงความสุจริต ความจริงใจ ดังจะเห็นได้จากความซื่อตรงต่อพระองค์เอง ต่อหน้าที่ และต่อประเทศชาติมาโดยตลอดศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยกล่าวไว้ในหนังสือ ชีวิตของพ่อ ว่า

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมสม่ำเสมอ นอกจากจะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้ว ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ประชาชนทูลเกล้าฯถวาย ทรงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำกลับคืนประชาชนส่วนรวม แม้จะทรงมีอภิสิทธิ์ไม่ต้องเสียภาษีอากร แต่ทรงไม่ใช้อภิสิทธิ์นี้ ทรงเต็มใจเสียสละให้เจ้าหน้าที่เก็บภาษี 100%เท่ากับประชาชนทั่วไป”

ในหนังสือ ธรรมดีที่พ่อทำ เล่าถึงเรื่องความซื่อตรงต่อกฎกติกาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้ว่า

“ครั้งหนึ่งในการแข่งขันเรือใบ…ทรงเรือใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นาน ก็ทรงแล่นกลับฝั่งและตรัสกับผู้ที่คอยมาเข้าเฝ้าฯว่า เสด็จฯกลับฝั่งเพราะเรือแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งในกติกาแข่งเรือใบถือว่าผิดกติกา ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครเห็น หากไม่ทรงบอกใครก็ไม่มีใครทราบการแข่งขันก็ดำเนินต่อไปได้ และท่านอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้ แต่ก็ทรงยึดตามกติกาทุกอย่างทำตามกติกาทุกประการ เอาความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง เพื่อให้การแข่งนั้นยุติธรรม”

ข้อมูลจาก นิตยสาร Secret


ทศพิธราชธรรมข้อที่ 1 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (ทาน)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 2 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (ศีล)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 3 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (ปริจจาคะ)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 5 10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (มัททวะ)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 6 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 6 ตบะ (ความเพียร)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 7 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 7 อักโกธะ (ความไม่โกรธ)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 8 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 8 อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 9 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 9 ขันติ (ความอดทน)

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 10 ทศพิธราชธรรมข้อที่ 10 อวิโรธนะ (ความหนักแน่น เที่ยงธรรม)

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.