สิ่งแวดล้อมไทย

BDMS-ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมมือสนับสนุนโครงการสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ “สิ่งแวดล้อมไทย”

ครั้งแรกกับการผนึกกำลังจากสององค์กรยักษ์ใหญ่ BDMS และทีเอ็มบีธนชาต
เพื่อสนับสนุนโครงการสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ “สิ่งแวดล้อมไทย” ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานระดับสากล และทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ผนึกกำลังตอกย้ำความเป็นผู้นำของทั้งสององค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการพัฒนาอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล Bangkok International Hospital (BIH) ตามมาตรฐาน LEED Healthcare ระดับ Gold ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย BDMS ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) มูลค่าวงเงิน 1,000 ล้านบาท จากทีทีบี ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการรับสินเชื่อดังกล่าว

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล ทั้งยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมไทย BDMS TTB

สินเชื่อสีเขียว ที่ได้รับการสนับสนุนจากทีเอ็มบีธนชาตในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะนำมาพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 38,500 ตารางเมตร ขนาดเตียงรองรับคนไข้ 172 เตียง โดยเป็น Green Hospital ที่บริหารจัดการภายใต้หลักการ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เช่น มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียว ทั้งสวนบนหลังคาและสวนหย่อมที่มองเห็นได้จากห้องพักผู้ป่วยเพื่อบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่ใช้แนวคิด Smart Hospital ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการภายในโรงพยาบาล เช่น ระบบ In-Room Automation ควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักผ่านระบบ iPad เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ได้รับการประเมินอาคารสีเขียว (Green Hospital) ตามมาตรฐาน The LEED 2009 For Healthcare สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินโครงสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พัฒนาขึ้นโดย U.S Green Building Council (USGBC) ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (LEED Certified แห่งแรกของอาเซียน ในปี 2559) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย (LEED Gold แห่งแรกของอาเซียน ในปี 2564) และล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการประเมินภายใต้หมวด LEED 2009 for Healthcare – New Construction ระดับ Gold ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์เฉพาะเจาะจงสำหรับอาคารสถานพยาบาลที่มุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อประสิทธิภาพของการให้บริการโรงพยาบาล ทั้งในแง่ของสุขภาพของผู้ป่วยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ด้านนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า ธนาคารมีแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ด้วยการผสานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร โดยธนาคารมีบทบาทเชิงรุกสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา ทีเอ็มบีธนชาต ได้ขยายขอบเขตการให้สินเชื่อสีเขียวของธนาคารเป็น 7 หมวดหมู่ธุรกิจสีเขียว ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน การป้องกันมลพิษและการจัดการของเสีย การขนส่งด้วยพลังงานสะอาด การจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และหนึ่งในนั้นคือ การให้สินเชื่ออาคารสีเขียว (Green Building) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจสีเขียวที่ต้องการแหล่งเงินทุน และช่วยตอกย้ำจุดยืนของธนาคารในการส่งเสริมให้ธุรกิจเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน

สำหรับในปีนี้ ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในหมวดอาคารสีเขียว ให้กับ BDMS ด้วยมูลค่าวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน LEED Healthcare ระดับ Gold ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่มีคุณสมบัติพร้อมในการได้รับสินเชื่อดังกล่าว โดยการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้กับ BDMS ในครั้งนี้ เป็นวงเงินที่ธนาคารได้ร่วมมือและได้รับเงินสนับสนุนจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) และเป็นการตอกย้ำพันธกิจของทีเอ็มบีธนชาต ในการให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) และธนาคารพร้อมเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.