แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าโครงการ Healthy Lung Thailand

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข
เดินหน้าโครงการ Healthy Lung Thailand ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจสมรรถภาพปอด
เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความร่วมมือภายใต้โครงการ Healthy Lung Thailand ส่งมอบอุปกรณ์การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ เช่น โรคหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบสไปโรมิเตอร์เครื่องแรกเมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมีการส่งมอบสไปโรมิเตอร์อีกจำนวนหนึ่งเครื่องในเร็ว ๆ นี้

สไปโรมิเตอร์ (Spirometer) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบสมรรถภาพทางปอดตามมาตรฐานสากล โดยจะทำหน้าที่วัดปริมาตรอากาศเข้าและออกจากปอด ทั้งในเชิงปริมาตร (volume) และอัตราการไหลของอากาศ (air flow) ซึ่งจะทำให้แพทย์ได้ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการประเมินและวินิจฉัยสมรรถภาพของปอดของผู้ป่วยต่อไป  จากข้อมูลการใช้งานของหน่วยงานสาธารณสุข เครื่องสไปโรมิเตอร์จำนวนสองเครื่องที่ได้รับมอบคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจให้แก่ผู้ป่วยกว่า 2,380 รายต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยการคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ โรคหืด (Asthma) ถือเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Non-communicable diseases (NCDs) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดกว่า 2,000 ราย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้น ๆ ของประชากรไทย โดยในปี 2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวมากกว่า 3 ล้านคน และมีแนวโน้มที่การเสียชีวิตจะสูงขึ้นทุกปีเช่นเดียวกับทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของโรค พร้อมส่งเสริมศักยภาพความรู้และทักษะของบุคลากรการแพทย์ รวมถึงขยายขีดความสามารถและเพิ่มการเข้าถึงบริการสำหรับโรคหืด (Asthma) และปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

โครงการ Healthy Lung Thailand ถือเป็นโครงการเพื่อสังคมแบบยั่งยืนผ่านความร่วมมือระหว่าง แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด และยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และการเข้าถึงการบริการเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษา และจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.