โรคหลอดเลือดสมอง

พูดหลายภาษา รักษา โรคหลอดเลือดสมอง

พูดหลายภาษา รักษา โรคหลอดเลือดสมอง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร ทำงานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Stroke พบว่า ผู้ที่สามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา สามารถหายจาก โรคหลอดเลือดสมอง ได้

นักวิจัยศึกษาผู้ป่วยโรคดังกล่าวจำนวน 608 ราย ในเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แล้วประเมินสมาธิ การรับรู้ข้อมูล และการจัดการข้อมูลของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วย 4 ใน 10 ราย ที่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา สามารถรักษาตัวให้หายจากภาวะหลอดเลือดในสมองแตกได้อย่างถาวร ในขณะที่ผู้ป่วยทั่วไปเพียง 2 ใน 10 รายเท่านั้น ที่จะมีอาการดีขึ้น 100%

โดยความสามารถในการเปลี่ยนภาษาสื่อสาร ทำให้สมองได้รับการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงมีอาการดีขึ้นได้ นอกจากนี้ทักษะในการใช้ได้หลายภาษา ยังทำให้ทักษะกระบวนการคิดของสมองทำงานได้ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมลดลงไปด้วย

ที่มา: เว็บไซต์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.