สธ. ตั้งเป้า “เมืองไทยปลอดวัณโรค”

กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ปีนี้ (พ.ศ. 2558) คนไทยป่วยด้วยโรควัณโรคถึง 113,900 ราย เข้ารับการรักษาเพียง 67,000 ราย มีปัญหาผู้ป่วยใหม่ดื้อยาร้อยละ 2 และผู้ป่วยรายเก่าดื้อยาร้อยละ 19 ทำให้ค่ารักษาจาก 2-4 พันบาท พุ่งขึ้นเป็น 2 แสน ถึง 1 ล้านบาทต่อคน กระทรวงฯจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ 5 ปี ตั้งเป้าลดการป่วย การตาย การขาดยา และป้องกันการดื้อยาให้ได้ภายในปี 2562

ซึ่งจะเน้นหนัก 3 เรื่อง คือ 1. ป้องกันแก้ไขปัญหาวัณโรค โดยค้นหาผู้ป่วยตั้งแต่ยังไม่มีอาการ 2. รักษาต่อเนื่องจนผู้ป่วยหายขาด 3. ตั้งเป้าลดผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 โดยสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนัก มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรควัณโรค และอาจนำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคทุกคนจะได้รับการรักษาฟรี

 

ที่มา: สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.