โปลิโอ, polio, โรคระบาด, ประเทศไทย, ไทย

ประเทศไทย คนไทยระวังโปลิโอ! เพื่อนบ้านประกาศโรคระบาดแล้ว

หลังจากที่มีการระบาดในลักษณะโรคระบาดของโปลิโอ สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ ทำให้มีคนเป็นโปลิโอจำนวนมากในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จน สปป. ลาว ประกาศให้การระบาดในลักษณะโรคระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ

ประเทศไทยจึงตกอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยง แม้จะปลอดโรคดังกล่าวมาแล้ว 18 ปี โดยกรมควบคุมโรคได้ลงเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดที่เสี่ยง ประเมินสถานการณ์ และออกมาตรการแจ้งเตือนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขยังเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันและควบคุมโปลิโอและคนเป็นโปลิโอ 3 ด้าน คือ ฃ

1. เร่งรัดให้วัคซีนโปลิโอครอบคลุมในเด็กให้ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (ซึ่งอาจเป็นคนเป็นโปลิโอ) รวมทั้งเร่งรัดการค้นหาคนเป็นโปลิโอเชิงรุก

3. จัดให้มีกลไกติดตามการระบาดในลักษณะโรคระบาดโปลิโอ คนเป็นโปลิโอระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกระทรวงฯ ให้ความสำคัญในการควบคุมและกำจัดโปลิโอมาก เพราะมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการกวาดล้างโปลิโอร่วมกับประชาคมโลก ให้หมดไปภายใน 4 ปีข้างหน้า ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับโลก ภายใต้คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า ประเทศไทยจะเปลี่ยนมาใช้วัคซีนโปลิโอแบบใหม่ ชนิดกิน ที่ประกอบด้วยไวรัสโปลิโอ 2 ชนิด (bivalent OPV) คือ ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 และ 3 โดยใช้แทนวัคซีนโปลิโอที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่มีส่วนประกอบของไวรัสโปลิโอ 3 ชนิด (trivalent OPV) เพื่อกวาดล้างไวรัสโปลิโอในวัคซีนชนิดที่ 2 ซึ่งทุกประเทศจะดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 นี้

ส่วนใน สปป. ลาว หลังจากประกาศภาวะฉุกเฉินฯการระบาดในลักษณะโรคระบาดโปลิโอ ได้ออกมาตรการ 2 ข้อ คือ 1. ผู้พำนักในสปป. ลาว ต้องได้วัคซีนโปลิโออย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทางออกนอกประเทศ และ 2. ผู้จะเดินทางเข้าในสปป. ลาว ที่มีแผนพำนักในประเทศตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศ

ทั้งนี้ การให้วัคซีนโปลิโอแบบใหม่ ก็เพื่อหยุดการระบาดในลักษณะโรคระบาดโปลิโอ และคนเป็นโปลิโอทั้งในประเทศไทย และทุกประเทศในภูมิภาคเอเซีย

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เครดิตภาพ: www.rotary3350.org

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.