คลินิกวัคซีน

สธ. เตรียมนำร่อง คลินิกวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ 5 แห่ง

วันนี้ (22 กันยายน 2559) นายแพทย์อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่ประชุมเห็นชอบ ให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ ในรูปแบบโครงการนำร่อง คลินิกวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ (AVC : Adult Vaccine clinic)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีนกลุ่มผู้ใหญ่ โดยใช้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนต้นแบบในคลินิกนำร่อง 4 ภาค ภาคละ 1 แห่ง ได้แก่

คลินิกวัคซีน
คลินิกวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ใหญ่
  1. ภาคเหนือ
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. ภาคใต้
  4. ภาคกลาง

 

ในส่วนกรุงเทพมหานครมีคลินิคบริการอีก 1 แห่ง ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบและบาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ

 

  1. ผู้ใหญ่อายุ 20 ปี ขึ้นไป ต้องได้รับบริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักกระตุ้น 1 ครั้ง ทุก 10 ปี
  2. บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุที่นัดมารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
  3. หญิงตั้งครรภ์ ช่วงอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไปทุกคน
  4. บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 ครั้ง ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักและไข้หวัดใหญ่ ได้บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และอยู่ในสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายแพทยอำนวย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นชอบให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เพื่อให้บริการ ในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทั่วประเทศโดยจะเริ่มให้ในปี พ.ศ.2560 นั้น กรมควบคุมโรค จะเดินหน้าเร่งผลักดันวัคซีนอีก 1 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ซึ่งดำเนินงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด

โดยวัคซีนโรต้าเป็นวัคซีนที่มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง หากนำวัคซีนโรต้าเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน โรคอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็กไทย คาดว่าจะบรรจุวัคซีนโรต้าในแผนงานฯภายในปีงบประมาณ 2561

สำหรับโครงการนี้ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน ที่เป็นประโยชน์และได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันจากโรคคอตีบ-บาดทะยัก โรคไข้หวัดใหญ่ และไวรัสโรต้า

นอกจากการได้รับวัคซีนแล้ว ประชาชนควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อให้รู้สถานะโรคของตนเอง และห่างไกลจากโรค

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

ข้อมูลเรื่อง “สธ. เตรียมนำร่อง คลินิกวัคซีน สำหรับผู้ใหญ่ 5 แห่ง ” เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.