เคล็ดลับลดเครียด

เคล็ดลับลดเครียด เมื่อที่ทำงานไม่รื่นรมย์

เคล็ดลับลดเครียด

เคล็ดลับลดเครียด ในที่ทำงาน เมื่อพูดถึงสถานที่ก่อความเครียด หลายคนคิดถึงที่ทํางานเป็นอันดับแรก เพราะมีสารพัดปัจจัยที่ทําให้ความเครียดปะทุ ดังนั้น การฝ่าฟันสภาวะทางจิตใจร้อยแปดอย่างจากที่ทำงาน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและไม่ควรมองข้าม

เครียดเพราะลักษณะงาน

สถานการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดในการทํางานคือ งานที่เป็นงานอันตราย เช่น งานของแพทย์หรือพยาบาล ที่ไม่รู้ว่าต้องเผชิญกับปัญหาฉุกเฉินอะไร เป็นงานที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลา ทําให้เกิดความเครียด นอกจากนี้ ลักษณะงานที่ทําให้เครียดคือการอยู่เวรเป็นกะ เช่น ต้องอยู่เวรกลางคืน เพราะเป็นงานที่ทําสวนเวลากับคนส่วนใหญ่ อาจทําให้มีปัญหาครอบครัวตามมาเนื่องจากสามีภรรยาไม่เจอกัน

การทํางานผิดกับนิสัย

แม้การทํางานจะทําให้มีรายได้และความสําเร็จด้านอื่นๆ แต่ถ้าเลือกงานผิดกับนิสัยส่วนตัวและความเหมาะสมของตัวเองก็จะกลายเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงและก่อให้เกิดความเครียดได้อย่างหนักหนา

สากรรจ์เพราะจะทําให้ขาดความพึงพอใจในการทํางาน ความคิดสร้างสรรค์ ตกต่ํา มีพฤติกรรมที่ฉุนเฉียว นําไปสู่ความขัดแย้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นได้แม้จะมีความรอบรู้ในงานนั้นๆ ก็ตาม  อย่ามองข้ามความสําคัญของคําพูดที่ว่า “จงรู้จักตนเอง” จงพิจารณาดู ความเข้มแข็งและความอ่อนแอเพื่อเลือกงานให้เหมาะสมกับความสามารถ และประเมินรูปแบบของงานที่เหมาะสมที่สุดต่อกําลังและความอ่อนแอของตนเอง

ลดเครียด

อาชีพที่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่ซ้ําซากจําเจ

และมีอิสระในการทํางานน้อย เช่น ผู้ที่ทํางานในโรงงานประจําแผนกตัดเย็บ การเปลี่ยนแปล.อิริยาบถจะมีน้อย จึงทําให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดจากการไม่ได้เคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจได้

การตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ ความเครียดที่มีอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการมีเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถ ของคนเราที่จะต่อต้านกับความเครียด ทําให้การทํางานไม่มีประสิทธิภาพ และกลายเป็นความเครียดซ้ําซ้อนเข้ามาอีก

เคล็ดลับลดเครียดจากที่ทํางาน

เผื่อเวลาให้มากพอ ร่างกายจะสูบฉีดอะดรีนาลินให้วิ่งพล่านไปตามเส้นโลหิตทุกครั้งที่รู้สึกว่ากําลังจะสาย และการล่าช้ากว่ากําหนดเป็นสาเหตุแห่งความเครียด ประสาทจะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวเกินกว่า

ความจําเป็น เป็นที่มาของความลุกลี้ลุกลนเกินกว่าเหตุ ดังนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอก่อนเวลาที่กําหนด

รู้จักปฏิเสธเสียบ้าง สามวันแรกจงสังเกตว่าในสถานการณ์ใดที่คุณมักตอบรับ ทั้งที่ใจจริงอยากปฏิเสธ โดยมากมักเกิดขึ้นกับใครจดบันทึกเอาไว้ สี่วันหลังจงรวบรวมความกล้าและฝึกหัดพูดปฏิเสธให้ได้สักครั้งในหนึ่งวันกับคนที่คุณมักจะตอบรับเขาทุกครั้ง

สํารวจความรู้สึกของคุณ หลังพูดปฏิเสธแล้วคุณรู้สึกเข้มแข็งมากขึ้นหรือไม่ เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและนับถือตัวเองมากขึ้นหรือไม่ หงุดหงิดน้อยลงหรือเปล่า

สัปดาห์หนึ่งผ่านไป คุณจะคลายเครียดลงมากทีเดียว

การเอาชนะความเครียดและความไม่สบายใจในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว แต่หากค่อยๆ เปลี่ยน ค่อยเป็นค่อยไป เชื่อว่าทุกคนต้องก้าวผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะ

(ข้อมูลจากคอลัมน์เรื่องพิเศษ นิตยสารชีวจิต)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.