หน่วยแพทย์พระราชทาน

หน่วยแพทย์พระราชทาน แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล

หน่วยแพทย์พระราชทาน

แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล

 

หน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชน

หากใครได้ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคงทราบดีว่า พระองค์ท่านทรงพระราชสมภพในราชสกุลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างแท้จริง โดยมีพระบรมราชชนกที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และมีพระบรมราชชนนีที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและการสังคมสงเคราะห์”

ทั้งสองพระองค์จึงเป็นแบบอย่างให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี จึงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการเพื่อดูแลสุขภาพไว้ต่างๆ มากมาย ได้แก่

  1. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ประจำพระองค์คณะแพทย์ตามเสด็จ หน่วยแพทย์หลวงของสำนักพระราชวัง และคณะแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ออกให้การรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำในการป้องกันโรค ดูแลสุขภาพกับประชาชน

 

  1. โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน

เพื่อตรวจรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และถ้าจำเป็นก็จัดส่งไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ

 

  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

เริ่มต้นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการคัดเลือกอาสาสมัครตามหมู่บ้าน มาเข้ารับการอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น โภชนาการแม่และเด็ก และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พอที่จะดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

หน่วยแพทย์พระราชทาน

 

  1. โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์

เป็นโครงการที่ทรงศึกษาเป็นการส่วนพระองค์กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เมื่อได้ผลดีแล้วจึงทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

 

  1. โครงการแพทย์ หู คอ จมูก พระราชทาน

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์อาสาสมัครออกไปประจำในโรงพยาบาลประจำจังหวัด ที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ โดยอาศัยแพทย์หู คอ จมูก อาสาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลประจำจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครพนม

 

  1. โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

อาสาสมัครกลุ่มศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญในสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นต้น ไปผ่าตัดรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ โดยทำงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน

 

  1. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำพระราชทาน

คือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลสุขภาพในกลุ่มประชาชน ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำลำคลองหลายสายในตำบลต่าง ๆ ด้วยเรือหลวงพระราชทาน “เวชพาหน์”


บทความน่าสนใจอื่นๆ

พระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ เพื่อคนไทยยุคข้าวแพง

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

สวนจิตรลดา พระราชวังต้นแบบแห่งความสุขที่ยั่งยืน ตามรอยพ่อหลวง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.