เครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ , ศูนย์เลสิก, ดูแลดวงตา, สายตา, การทำเลสิก, เลสิก

ศูนย์เลสิก ธรรมศาสตร์นานาชาติ แก้ปัญหาสายตา

ศูนย์เลสิก ธรรมศาสตร์นานาชาติ แก้ปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง

ศูนย์เลสิก ที่น่าเชื่อถือในประชาคมอาเซียน ไม่ต้องไปไกลค่ะ เพราะวันนี้ เรามีเทคโนโลยีเพื่อการรักษาสายตา มาตราฐานระดับโลกมาแนะนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามามีบทบาทต่อความเจ็บป่วยของเรามากขึ้น หลายประเภทได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบําบัดโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ที่สําคัญคือ ผู้พัฒนาคํานึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นอันดับแรก

เทคโนโลยีทางการแพทย์จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในการเยียวยาสุขภาพ ให้เราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

นายแพทย์วรนาถ ทัตติยกุล อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์และเทคโนโลยีเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ว่า

“ศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์นานาชาติเปิดให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาสายตาคนไข้มากว่า 10 ปีแล้ว โดยเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์นานาชาติ หลังจากประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อตอนปลายปี พ.ศ. 2554 ซึ่งทางศูนย์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีการปรับปรุงใหม่และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์นานาชาติ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมอาเซียน(AEC) ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558”

นอกจากนี้ คุณหมอวรนาถยังเล่าถึงคนไข้ที่มารับบริการด้วยว่า “ทางศูนย์ยังให้บริการแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษานานาชาติ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) รวมไปถึงผู้ป่วยบริเวณใกล้เคียงในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ และผู้ป่วยจากต่างประเทศ”

และเพราะต้องการพัฒนาการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาให้บริการ คุณหมอวรนาถเล่าว่า “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะโรงเรียนแพทย์ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานทางด้านวิชาการ ต้องการพัฒนางานและการบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมากขึ้น จึงได้นําเข้าเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ Wave Light EX 500 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ใหม่ที่สุดในขณะนี้มาให้บริการคนไข้”

คุณหมอวรนาถอธิบายว่า การรักษาด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์ เพื่อแก้ปัญหาสายตานั้นมี 2 วิธี คือ

1. Surface Ablation Technique หรือพีอาร์เค(PRK = Photorefractive Keratectomy)

คือการขูดผิวกระจกตาออกแล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เจียกระจกตา

2. Laser in Situ Keratomileusis หรือเลสิก

คือการตัดกระจกตาชั้นบนเพื่อเปิดฝากระจกตาออก ยิงเลเซอร์ลงไปแล้วปิดฝากระจกตากลับคืน ส่วนการรักษาภาวะสายตาสั้น ยาว เอียง และภาวะกระจกตาเสื่อมด้วยเอ็กไซเมอร์เลเซอร์นั้น คุณหมอวรนาถสรุปหลักการคร่าวๆ ไว้ดังนี้

ภาวะสายตาสั้น(Myopia)

เกิดจากการที่กระจกตาโค้งนูนมากผิดปกติ รักษาโดยใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เจียให้กระจกตาแบนลง

ภาวะสายตายาวแต่กําเนิด(Hyperopia)

เกิดจากการที่กระจกตาแบนกว่าปกติ รักษาโดยใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เจียให้กระจกตาโค้งนูนมากขึ้น

ภาวะสายตาเอียง(Astigmatism)

เกิดจากการที่กระจกตาในแนวแกนหนึ่งมีความโค้งมนมากว่าอีกแนวแกนหนึ่งที่ตั้งฉากกัน รักษาโดยการใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เจียให้กระจกตาในแนวดังกล่าว มีความโค้งหรือแบนเท่ากัน

อ่านต่อหน้า 2

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.