ความดันโลหิตสูง, ต้านโรคความดันโลหิต, โรคความดันโลหิตสูง, รักษาโรคความดันโลหิตสูง, เครื่องวัดความดัน

สูตรต้านความดันโลหิตสูง แนะนำโดยแพทย์ไทยประยุกต์

สูตรต้านความดันโลหิตสูง แนะนำโดยแพทย์ไทยประยุกต์

สูตรต้านความดันโลหิตสูง สูตรนี้ แนะนำโดยแพทย์ไทยประยุกต์ ซึ่งจะให้แง่มุมของการดูแลสุขภาพตามหลักแผนไทยประกอบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ลองมาดูกันว่าจะน่าสนใจแค่ไหน

แพทย์ไทยประยุกต์ต่างจากแพทย์แผนไทยอย่างไร

แพทย์ไทยประยุกต์ เป็นแพทย์แผนไทยแบบใหม่ ซึ่งต่างจากแพทย์แผนไทยเดิม ตรงที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น จึงช่วยให้แพทย์แผนไทยประยุกต์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

สูตรต้านความดันโลหิตสูง,ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงในมุมมองของแพทย์ไทยประยุกต์

แพทย์ไทยประยุกต์ได้อธิบายถึงมูลเหตุการเกิดโรคว่า มาจากสาเหตุ 8 ประการ ได้แก่ อาหาร อิริยาบถ ความร้อน-ความเย็น การอดนอน-อดข้าว-อดน้ำ กลั้นอุจจาระ-ปัสสาวะ ทำงานเกินกำลัง ความเศร้าโศกเสียใจ และมีโทสะมาก

วันใดวันหนึ่งหากสาเหตุทั้งแปดประการมากระทบธาตุทั้งสี่ในร่างกาย คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ จนเกิด
การแปรปรวน เมื่อนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหา

คุณลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์ ผู้จัดการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมใน
สังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มหาสังฆปริณายก และในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีกล่าวว่า

“ถ้ามองในเรื่องมูลเหตุของโรคตามหลักการแพทย์ไทยประยุกต์ ไขมันในเลือดสูงนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการกิน คือ กินอาหารมันมากเกินไป ทำให้เสมหะ (ธาตุน้ำ) กำเริบ และตัวความมันยังมีความร้อน เมื่อมากระทบร่างกายก็ทำให้ปิตะ (ธาตุไฟ) กำเริบตามไปด้วย

 

ตารางแสดงความดันเลือด, ความดันโลหิตสูง, ความดัน, ความดันสูง, โรคความดันโลหิตสูง

“ส่วนการรักษานั้นจะไม่พึ่งยาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการกินและการออกกำลังกายซึ่งจะช่วยลดความดันและไขมันลงได้มาก”

นี่คือแนวทางการรักษาตามแบบฉบับแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่คุณลัดดาวัลย์เน้นย้ำ โดยแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามหลักธรรมานามัย ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน

ธรรมานามัย ต้านความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย

กายานามัย การออกกำลังกาย การกินอาหารให้ถูกกับธาตุ กินแต่พอเหมาะ มีสติในการกิน การนอน ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท

จิตตานามัย การฝึกสมาธิให้จิตเข้มแข็ง จิตมีพลังจะเกิดปัญญา เกิดความสุขสงบ ย่อมจะทำให้ความต้านทานโรคดีขึ้น ไม่ตามใจตนเองด้วยกิเลสและความอยาก

ชีวิตานามัย การดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางย่อมไม่เกิดความเครียด รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ รวมถึงการดำเนินชีวิต
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

สมุนไพร ต้านความดันโลหิตสูง อ่านหน้าถัดไป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.