กลั้นปัสสาวะ, กระเพาะปัสสาวะอักเสบ, ฉี่เป็นเลือด, ไตวาย, ไต

Top Protection ฉี่เป็นเลือด เสี่ยงไตวาย

ฉี่เป็นเลือด เสี่ยงไตวาย ภัยร้ายต้องระวัง

ฉี่เป็นเลือด ในสาวออฟฟิศที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย ๆ อาจเคยได้รับคําเตือนว่า “ระวังเชื้อโรคจะลุกลามข้ึนไปท่ีไต และ ทําให้ไตวายนะ”

บรื๊อ…อ…อ…อ…ฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมคะ แต่จะเป็นความจริง แค่ไหน เรามีคําตอบมาเล่าสู่กันฟัง

นายแพทย์วินัย ศรีสะอาด แพทย์ประจําคลินิกชีวจิตโฮม อธิบายว่า

“ประเด็นท่ีว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย ๆ แล้วจะทําให้ ไตวายน้ัน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ ไตวายแบบเฉียบพลัน กรณีนี้ มีโอกาสเกิดข้ึน แต่น้อยมาก และต้องมีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เป็นเบาหวาน มีความดันโลหิตสูง หรือเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด

“กรณีท่ีสองคือ ไตค่อยๆเสื่อมลงและเกิดไตวายในที่สุด ซึ่ง อธิบายกลไกก่อโรคได้ว่า เมื่อกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนื่องจากติด เชื้อโรคปริมาณมาก เชื้อเหล่านี้จะเดินทางจากกระเพาะปัสสาวะข้ึนไป ที่ท่อปัสสาวะ แล้วลุกลามไปที่กรวยไต ทําให้กรวยไตเกิดการอักเสบ ซึ่งหากกรวยไตเกิดการอักเสบบ่อย ๆ ในระยะยาวจะทําให้ไตเสื่อม และไตวายตามมาได้”

Top Protection 1

ไม่กลั้นปัสสาวะ

ปัญหาอันดับหน่ึงท่ีทําให้คุณสาว ๆ ป่วยเป็นโรคแสนกวนใจนี้เพราะ พฤติกรรมชอบกลั้นปัสสาวะ เนื่องจากหาห้องน้ําที่สะอาดถูกใจไม่พบ คุณหมอวินัยอธิบายให้ฟังว่า การติดเชื้อจากการเข้าห้องน้ําสาธารณะนั้น พบน้อยมาก เมื่อเทียบกับการกลั้นปัสสาวะไว้ และกล่าวเสริมดังน้ี

“กระเพาะปัสสาวะเหมือนถังเก็บน้ําเสีย ถ้าเราเก็บน้ําเสียไว้นานๆ โดยไม่เปิดก๊อกให้น้ําเสียระบายออก ก้นถังและปลายท่อจะเกิดสนิม เช่น เดียวกับกระเพาะปัสสาวะ ถ้าเราไม่ฉี่ออก น้ําปัสสาวะของเราจะเข้มข้น ย่ิงเข้มข้นมากก็จะย่ิงมีโอกาสทําให้เชื้อโรคเพิ่มจํานวนและเกิดการอักเสบ ได้ สังเกตเวลาฉี่ออกมาจะรู้สึกแสบขัด ดังน้ัน การป้องกันท่ีสําคัญคือ ไม่กลั้นปัสสาวะ”

กลั้นปัสสาวะ, กระเพาะปัสสาวะอักเสบ, ฉี่เป็นเลือด, ไตวาย, ไต
ผู้ที่ชอบกลั้นปัสสาวะบ่อยๆ มักมีปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบ

คําถามต่อมาคือ ไม่ปัสสาวะนานแค่ไหนจึงเรียกว่ากลั้นปัสสาวะ คุณหมอวินัยแนะนําว่า

“ไม่ถ่ายปัสสาวะนานมากกว่า 3 ชั่วโมง ถือว่าเรากําลังกลั้นปัสสาวะ ลองสังเกตตัวเองง่ายๆ เรามีความสามารถกลั้นปัสสาวะได้นานแค่ดู ภาพยนตร์ในโรงหน่ึงเรื่องซ่ึงมีความยาว 2-3 ชั่วโมง แต่เมื่อภาพยนตร์จบ ต้องรีบออกมาเข้าห้องน้ํา แต่ถ้าใครไม่เข้าแสดงว่ากําลังมีพฤติกรรม กลั้นปัสสาวะ”

หลายคนมีคําถามต่อมาว่า เวลานอนกลางคืนไม่ลุกมาปัสสาวะถือว่า เป็นการกลั้นปัสสาวะหรือไม่ คุณหมอวินัยอธิบายว่า

“ถือว่าปกติและเป็นเรื่องดี เพราะจะทําให้นอนหลับลึกตลอดคืน แต่หลายคนทําไม่ได้ เพราะก่อนนอนกินอาหารและดื่มน้ํามาก ร่างกาย จึงผลิตน้ําปัสสาวะออกมาตลอดทั้งคืน เคล็ดลับหลับลึกโดยไม่ต่ืนมา ปัสสาวะคือ เราต้องงดกินอาหารและน้ําก่อนนอนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง แล้วก่อนนอนก็ไปถ่ายปัสสาวะให้เรียบร้อย จะช่วยให้เราไม่ต้องลุกมา ปัสสาวะระหว่างคืนได้

วิธีที่2 คืออะไรนะ กดเลย