ครูที่ดี

คุณลักษณะของ ครูที่ดี ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร

คุณลักษณะของ ครูที่ดี ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร

ครูที่ดี ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาคือ  เป็นครูที่มีคุณลักษณะตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันได้แก่หลักธรรมหมวด กัลยาณมิตตาธรรม ซึ่งมี  7 ประการ  ดังนี้
0
1. ปิโย – น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้เข้าไปปรึกษาไต่ถาม ซึ่งครูที่น่ารักจะทำให้ลูกศิษย์รู้สึกสบายใจเวลาที่พบหน้ากัน มีเมตตาหวังดีต่อเด็กเสมอ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่บึ้งตึงทั้งในเวลาสอนและนอกเวลาสอน ให้ความสนิทสนมกับศิษย์ตามควรแก่กาลเทศะ พูดจาอ่อนโยน เอาใจใส่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้อย่างแท้จริง เมื่อเด็กมีความทุกข์  ครูก็คอยให้ความเอาใจใส่และปลอบประโลมให้กำลังใจ
0
2. ครุ – น่าเคารพ ในฐานประพฤติตนควรแก่ฐานะ ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ สามารถเป็นที่พึ่งได้ กระทำตนเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ทั้งพฤติกรรมทางกาย  วาจา  ใจ
0
3. ภาวนีโย น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง  ในฐานมีความรู้และฝึกอบรมตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ควรอ้างถึงด้วยความภูมิใจ นั่นคือครูได้กระทำตนให้เป็นที่เจริญน่ายกย่องของศิษย์และบุคคลทั่วไป  มีความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  มีคุณธรรมควรแก่การกราบไหว้บูชาเสมอ เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เชื่อกฎแห่งกรรม เป็นผู้รักษาศีล  และควบคุมจิตด้วยสมาธิ
0
4. วัตตา – มีระเบียบแบบแผน  ครูต้องเคารพกฎระเบียบ และ มีระเบียบแบบแผน  พร้อมทั้งอบรมตักเตือนศิษย์ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยด้วย
0
5. วจนักขโม – อดทนต่อถ้อยคำ คือ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา คำวิจารณ์ โดยไม่เหนื่อยหน่าย หรือ ไม่ขึ้งโกรธ ครูจะต้องอดทนต่อคำพูดของศิษย์ที่มากระทบความรู้สึก  และพร้อมรับฟังข้อซักถาม ให้คำปรึกษาหารือ  แนะนำ  ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว
0
6. คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา – แถลงเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง สามารถอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้โดยง่าย ทำให้ผู้ไต่ถามเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อย ๆ นั่นคือครูจะต้องมีความสามารถในการสอน  และอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างแจ่มแจ้ง มีความรอบรู้ในเรื่องที่สอน
0
7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย – ไม่ชักนำไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ไม่นำเรื่องเหลวไหลมากล่าวแนะนำ ครูที่ดีย่อมไม่ชักนำศิษย์ไปในทางต่ำทรามหรือเสื่อมโทรมทางจิตใจ พร้อมกันนั้นครูก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวงอีกด้วย
0
เหล่านี้คือ คุณลักษณะที่ครูที่ดีสมควรมี
0
0

บทความน่าสนใจ

จากเด็กร้ายกาจที่ชอบรังแกเพื่อน กลายเป็น ครูสอนพุทธศาสนา ชื่อดัง

กราบน้ำใจ ครู ผู้อุทิศตน เหลือนักเรียนคนเดียว ครู ก็สอน

ชีวิตนี้ไม่เสียชาติเกิด ครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์

บนเส้นทางธรรมไม่มีทางลัด ครูหนุ่ย – งามจิต มุทะธากุล

ครูวัยเกษียณขออุทิศชีวิตนี้เพื่อการศึกษา สอนหนังสือฟรี หวังช่วยเหลืออนาคตของชาติ 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.