อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์

อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ ด้วยจิตศรัทธา

อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ ด้วยจิตศรัทธา

อานิสงส์แห่งการบูชาต้นโพธิ์ – โพธิ์ หรือ โพธิพฤกษ์ หมายถึง ต้นโพธิ์ หรือ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับ ณ ภายใต้ร่มเงาในคราวตรัสรู้ ต้นโพธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความแตกต่างไปตามพุทธสมัย เช่น

ต้นโพธิ์ประจำพระกัสสปพุทธเจ้า คือ ต้นไทร ต้นโพธิ์ประจำพระโกนาคมนพุทธเจ้า คือ ต้นมะเดื่อ ต้นโพธิ์ประจำพระกกุสันธพุทธเจ้า คือ ต้นซึก ต้นโพธิ์ประจำพระสมณโคดมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน) คือ ต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือ ต้นโพธิ์ที่เราเห็นปลูกตามวัดและพุทธสถาน เช่น ต้นโพธิ์ที่พุทธคยา

การบูชาเพื่อระลึกถึงพุทธคุณ นอกจากการบูชาสถูปหรือเจดีย์แล้ว คือการบูชาต้นโพธิ์ การบูชาต้นโพธิ์เป็นการสั่งสมอินทรีย์ด้าน ศรัทธา ที่ช่วยให้เราบรรลุธรรมได้ ดังตัวอย่างที่จะยกมาจากคัมภีร์ดังนี้

อดีตชาติของพระปัญจทีปทายิกาเถรี เกิดเป็นชาวกรุงหังสาวดี เดินไปพบต้นโพธิ์แล้วเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้า จึงกราบไหว้ต้นโพธิ์นั้น แล้วนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน หลังจากนั้นก็บูชาด้วยประทีป 5 ดวงตลอดคืน ผลบุญที่บูชาต้นโพธิ์ส่งผลให้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานที่ประดับด้วยดวงประทีปนับไม่ถ้วน และได้เป็นถึงพระอัครมเหสีของพระอินทร์ 80 ครั้ง เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ 100 ครั้ง ไม่เคยเกิดในทุคติภูมิเลยตลอด 100,000 กัป ในช่วงสุดท้ายก็บรรลุธรรมตอนอายุได้ 7 ขวบ

อดีตชาติของพระคันโธทกยากะ ได้ฉลองต้นพระศรีมหาโพธิ์ของพระปทุมุตรพุทธเจ้า ท่านนำหม้อน้ำหอมที่ตกแต่งอย่างสวยงาม รดน้ำหอมบูชาต้นโพธิ์ ด้วยผลบุญนั้นทำให้ท่านเกิดเป็นเทวดา มีบริวาร 100,000 คอยรับใช้ ได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ ไม่พบกับความเจ็บป่วยและความเศร้าโศกในทุกชาติที่เกิดมา จนกระทั่งได้พบพระสมณโคดมพุทธเจ้าและบรรลุธรรมในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีวิธีบูชาต้นโพธิ์ในแบบต่าง ๆ  เช่น

พระธชทายกะ บูชาด้วยการเก็บใบไม้ที่หล่นไปทิ้ง แล้วกราบไหว้ต้นโพธิ์ด้วยความเคารพเลื่อมใสราวกับได้กราบพระพุทธเจ้า

พระโพธิสิญจกะ บูชาด้วยดอกไม้ และรดน้ำต้นโพธิ์ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

พระตัมพปุปผิยะ บูชาด้วยการแผ้วถางและทำความสะอาดบริเวณต้นโพธิ์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

พระสีหาสนทายกะ บูชาด้วยการถวายอาสนะทองที่ใต้ต้นโพธิ์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า

 

ที่มา : บรรลุธรรมได้ ไม่ติดรูปแบบ โดย ณัฐพบธรรม

 

 

 


บทความน่าสนใจ

สักการะพระปางอัฏฐมีบูชา วัดอินทาราม สันติสถานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจาก สมเด็จโต วัดระฆัง

อัญญาโกณฑัญญะ มหัศจรรย์ วันอาสาฬหบูชา

ดอกมณฑา ดอกไม้แห่งวันอัฏฐมีบูชา

เตือนชาวพุทธลดโซเดียมใส่บาตรพระสงฆ์ วันวิสาขบูชา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.