สุเมธดาบส

อานิสงส์ที่ทำให้ สุเมธดาบส ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

อานิสงส์ที่ทำให้ สุเมธดาบส ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

สุเมธดาบส เป็นอดีตพระชาติหนึ่งของพระสมณโคดมพุทธเจ้า ได้สร้างมหากุศลคือสละกายเป็นสะพานให้อดีตพระพุทธเจ้า ผู้มีพระนามว่า “ทีปังกรพุทธเจ้า” และพระสาวกทั้งหลายข้ามพ้นจากเปือกตม

ครั้งพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ มีชื่อว่า สุเมธบัณฑิต แม้ว่าจะเป็นพราหมณ์ที่มั่งคั่ง มีสมบัติสะสมอยู่มากมาย ทั้งยังเป็นผู้คงแก่เรืยน เชี่ยวชาญในพระเวท คัมภีร์ และศาสตร์ต่าง ๆ  เมืองอมรวดี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระโพธิสัตว์มีความรื่นรมย์ไม่ต่างจากแดนสวรรค์ แต่พระโพธิสัตว์กลับเบื่อหน่ายทางโลก ปรารถนาพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงออกจากเรือนไปบำเพ็ญภาวนาในป่าหิมพานต์ ท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าพระดาบสตนนี้คือพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมาหลายภพชาติ จึงมอบหมายให้พระวิษณุกรรมเนรมิตอาศรมถวาย สุเมธดาบสบำเพ็ญภาวนาจนบรรลุอภิญญา และมีความสุขจากการทำสมาบัติ

 

 

ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ถืออุบัติขึ้นบนโลก พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายแห่งรัมมนครมีพระนามว่า “ทีปังกร” เป็นพระราชโอรสแห่งพระเจ้าสุเทวะกับพระนางสุเมธา มีพระชายานามว่า พระนางปทุมา และพระโอรสนามว่า อุสภักขันธกุมาร พระองค์ทรงเห็นนิมิต 4 ประการ (เทวทูต 4) ทำให้ทรงเบื่อหน่ายทางโลก ปรารถนาแสวงหาความหลุดพ้นจึงเสด็จออกผนวช พระองค์ทรงใช้เวลาเพียง 10 เดือนจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้ต้นเลียบ (ต้นมะกอก) หลังจากทรงประกาศพระธรรมแล้ว ทรงมีพระอัครสาวกคือ พระสุมังคลเถระ และ พระติสสเถระ ทรงมีพระอัครสาวิกาคือ พระนันทาเถรี และพระสุนันทาเถรี 

เมื่อชาวรัมมนครทราบว่าเจ้าชายตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จึงนำเครื่องบูชาไปถวาย พร้อมนิมนต์พระองค์และพระสาวกมารับภัตตาหารเช้าที่เมือง พอถึงรุ่งเช้าชาวเมืองพากันถางถนนหนทางให้เรียบเตียน ระหว่างนั้นสุเมธดาบสเหาะผ่านมาพอดี เห็นชาวเมืองช่วยกันทำความสะอาด และตกแต่งเมืองให้สวยงาม จึงเหาะลงมาถามชาวเมืองว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านกำลังประดับประดาทางนี้เพื่อใครกันหรือ” ชาวเมืองตอบว่า “ข้าแต่ท่านสุเมธผู้เจริญ ท่านคงไม่ทราบว่าตอนนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกแล้ว นามว่า พระทีปังกรพุทธเจ้า พระองค์และพระสาวกจะจาริกมายังรัมมนคร ประทับยังสุทัศนวิหารเพื่อรับภัตตาหารจากพวกข้าพเจ้า”

 

 

พระดาบสได้ยินดังนั้นก็เกิดความปีติ จึงขออาสาช่วยชาวเมืองทำความสะอาดถนนอีกแรง เหลือหลุมเปือกตมขนาดเท่าช่วงตัวคนที่ยังไม่ได้ตกแต่ง พระดาบสนำทรายมาเทเพื่อไม่ให้พระบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเปื้อนเปือกตม แต่ไม่ทันเสียแล้ว เสียงดนตรีทิพย์ และกลิ่นดอกไม้ที่เทวดาโปรยลงมาจากสวรรค์ลอยมาในอากาศ เมื่อหันไปที่มาของเสียง ปรากฏเห็นแสงรัศมีเรืองรองมาแต่ไกล พระพุทธเจ้าและพระสาวกเดินทางมาถึงแล้ว

 

คลิกเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.