วจีทุจริต

วิบากกรรมแห่งวจีทุจริต เราเผลอกันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วกับบาปนี้

ผู้พูดปด (มุสาวาท) ย่อมเกิดในทุคติภูมิเป็นโทษหนัก ถ้าโทษเบาคือเกิดเป็นคนที่พูดหาความจริงไม่ได้ ผู้พูดยุยงให้แตกกัน  (ปิสุณาวาจา) ย่อมเกิดในทุคติภูมิเป็นโทษหนัก ถ้าโทษเบาคือเกิดเป็นคนแล้วถูกทำให้แตกคอกับเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ผู้พูดจาหยาบคาย (ผรุสวาจา) ย่อมเกิดในทุคติภูมิเป็นโทษหนัก ถ้าโทษเบาคือเกิดเป็นคนยังได้ยินเรื่องที่ไม่ดีจากผู้อื่น เช่น โดนด่าว่า โดนโพทะนาด้วยคำพูดที่หยาบคาย ผู้ที่พูดจาเพ้อเจ้อ (สัมผัปลาปะ) ย่อมเกิดในทุคติภูมิเป็นโทษมาก ถ้าโทษเบาคือเกิดเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ

 

 

อรรถกถาเล่าถึงพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่า “วัสสการพราหมณ์” ครั้งพระมหากัจจายนเถระลงมาจากเขาคิชกูฎ พราหมณ์ท่านนี้กล่าวว่าหน้าของพระเถระรูปนี้คล้ายลิง เมื่อพระพุทธองค์ทรงได้ยินดังนั้น ทรงตักเตือนให้วัสสการพราหมณ์ขอขมาพระมหากัจจายนเถระ หากไม่ขอขมาจะต้องเกิดเป็นลิงอยู่ในพระเวฬุวัน (วัดที่พระพิมพิสารถวายไว้ในพระพุทธศาสนา) วัสสการพราหมณ์เชื่อว่าต้องเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างแน่นอน จึงให้บริวารนำต้นผลไม้นานาชนิดมาปลูกไว้ในบริเวณพระเวฬุวัน ต่อมาวัสสการพราหมณ์สิ้นบุญลงก็มาเกิดเป็นลิงตามที่พระพุทธเจ้าตรัส (สามารถศึกษาประวัติของพระมหากัจจายนเถระได้ที่ >>> รูปสมบัติงดงามไม่ใช่คำตอบสุดท้าย พระสังกัจจายน์  พระผู้เป็นที่รัก)

หรืออีกเรื่องหนึ่ง ครั้งที่พระมหากัจจายนเถระยังไม่เนรมิตรูปให้เป็นอย่างที่เราทราบกันในปัจจุบัน ท่านเป็นพระเถระที่มีรูปลักษณ์ที่งดงาม จนกระทั่งบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองโสเรยยะ เผลอพูดไปว่า หากได้พระเถระรูปนี้มาเป็นภรรยาคงดีไม่น้อย และแล้วชายคนนั้นกลับกลายเป็นผู้หญิงไป เพราะผลแห่งอกุศลจิตที่คิดไม่ดีต่อพระอรหันต์ (สามารถศึกษาจุดจบของบุตรชายเศรษฐีคนนี้ได้ที่ >>> พระโสไรยเถระ จากชายกลายเป็นหญิง เพราะอกุศลจิต)

 

 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอัปปมาทสูตรว่า ผู้ที่ไม่ประพฤติวจีทุจริต หรือในสิ่งที่ไม่สมควรต่าง ๆ อันเป็นทุจริต (นิสัยที่ไม่ดี) ไม่ต้องเกรงกลัวต่อความตาย เพราะอย่างไรก็ได้ไปเกิดในสุคติภูมิ 

ดังนั้นการคิดดี พูดดี ทำดี ทำกรรม 3 อย่างสุจริตให้ถึงพร้อม คือหนทางหลีกเลี่ยงอบายภูมิอย่างแนนอน การเป็นผู้มีปิยวาจา ย่อมเป็นผู้มีสัมมาวาจา คือเป็นผู้ที่พูดจาได้อย่างถูกต้อง ย่อมเป็นหนทางไปสู่การเกื้อกูลทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

ที่มา 

www.84000.org/อัปปมาทสูตร

www.84000.org/สัพพลหุสสูตร

www.84000.org/อรรถกถาโคปกโมคคัลานสูตร 

พระโสไรยเถระ จากชายกลายเป็นหญิง เพราะอกุศลจิต

รูปสมบัติงดงามไม่ใช่คำตอบสุดท้าย พระสังกัจจายน์ พระผู้เป็นที่รัก

เปลี่ยนความคิดเท่ากับเปลี่ยนกรรม ธรรมะไขข้อข้องใจเรื่องกฎแห่งกรรม โดย ส.ชิโนรส

ภาพ 

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

วิธีง่าย ๆ วางใจอยู่เหนือคำนินทาทั้งปวง บทความดีๆ จาก ปิยสีโลภิกขุ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: โดนใส่ร้าย นินทา จนคนอื่นเข้าใจเราผิด ควรทำอย่างดี

Dhamma Daily : สุดเซ็ง ! มีแฟนขี้โกหก เหนื่อยจนอยากเลิก ทำอย่างไรดี

คำพูดแบบไหน เข้าข่าย มุสา พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีคำตอบ

อานิสงส์แห่งการรักษา ศีล 5 มีอะไรบ้าง

ชีวิตดีเมื่อกล่าว วาจาอันเป็นสุภาษิต มงคลที่ 10 ในมงคลชีวิต 38 ประการ

อย่าให้  ลมปาก ทำร้ายตัวเอง บทความเตือนสติจาก พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)