มารดลใจ

ไขข้อสงสัยเรื่องมารดลใจพระอานนท์ได้อย่างไร

ไขข้อสงสัยเรื่อง มารดลใจ พระอานนท์ได้อย่างไร

มารดลใจ พระอานนท์ไม่ให้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ประทับอยู่สืบต่อไป ทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึง 3 ครั้งว่า ผู้ใดเจริญอิทธิบาท 4 ย่อมอยู่ได้ตลอดกัลป์ หรือเกินกัลป์ก็ได้ เพื่อประโยชน์สุขของโลกทั้ง 3 เหตุการณ์ในตอนนั้นกลายเป็นข้อสงสัยของชาวพุทธสืบมาจนถึงปัจจุบัน มารดลใจพระอานนท์ได้อย่างไร

 

มารดลใจ

 

ย้อนเวลากลับไปในวันนั้น

ต้องย้อนเวลากลับไปในเหตุการณ์นั้นผ่านพระสูตรที่มีชื่อว่า “ภูมิจาลสูตร” พระสูตรเล่าว่า ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์ถือผ้านิสีทนะตามพระองค์ไปยังปาวาลเจดีย์เพื่อพักผ่อน

พระอานนท์ปูผ้านิสีทนะให้พระพุทธเจ้าประทับ เมื่อพระองค์ประทับแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่า “ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งอิทธิบาท 4 ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ให้มั่นคง สั่งสม ปรารภดีแล้ว ผู้นั้นหวังอยู่ พึงดำรงอยู่ได้กัลป์หนึ่ง หรือเกินกว่ากัลป์ “

(ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>> ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์)

 

มารดลใจ

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระรัศมีให้เรืองรอง พระอานนท์กลับนิ่งเฉย แม้พระองค์จะตรัสประโยคนั้นถึง 3 ครั้ง พระอานนท์ก็ไม่เข้าพระทัย และไม่ได้อาราธนาพระองค์ให้ดำรงพระชนม์ชีพต่อไปตลอดกัลป์ เพราะมารดลใจ

เมื่อพระอานนท์หลีกไป มารจึงเข้ามาอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับคำขอของมารนั้น

 

มารดลใจ

 

ทำความเข้าใจเรื่อง “กัลป์”

หากพิจารณาคำตรัสที่ว่า ผู้ใดเจริญอิทธิบาท 4 ย่อมอยู่ได้ 1 กัลป์ หรือ เกินกว่านั้น ในฎีกามาเลยยสูตร ได้ประมาณกัลป์ไว้ว่า เท่ากับประมาณ 100 ปี ของมนุษย์ ซึ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้าจะทรงมีพระชนม์ชีพต่อไปจนถึงพระชนมายุ 100 ปี หรือมากกว่านั้น ตลอดกัลป์ หรือเกินกัลป์จึงไม่ได้หมายถึงระยะเวลาที่นานแสนนานอย่างที่เข้าใจกัน

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.