พระนางสุปปวาสา

พระนางสุปปวาสา พระมารดาพระสีวลี ขัตติยนารีผู้มีบุญมาก

พระนางสุปปวาสา พระมารดาพระสีวลี ขัตติยนารีผู้มีบุญมาก

พระสีวลีเป็นที่รู้จักและเคารพของชาวพุทธในฐานะ พระอรหันต์ผู้มีลาภมาก แต่น้อยคนนักที่จะทราบเรื่องราวพระมารดาของพระสีลวี   พระนางสุปปวาสา เจ้าหญิงแห่งพระเจ้าโกลิยะ ผู้มีบุญมาก

ครั้งพระนางสุปปวาสาเจริญวัยเป็นเจ้าหญิงน้อย พระญาติได้นำหน่อพืชใส่ไว้ในกระเช้ามาให้เจ้าหญิงน้อยสัมผัส เมื่อเจ้าหญิงใช้พระหัตถ์สัมผัสที่กระเช้า ปรากฏว่าหน่อของพืชเหล่านั้นออกผลอย่างน่ามหัศจรรย์

พระญาติทดสอบบุญของเจ้าหญิงน้อยอีกครั้งด้วยการให้เจ้าหญิงสัมผัสที่เกวียน ปรากฏว่าข้าวในเกวียนกลับเพิ่มพูนขึ้น จากนั้นพระญาติจึงให้เจ้าหญิงไปจับที่ประตูยุ้งฉาง ปรากฏว่าในยุ้งฉางนั้นกลับมีข้าวมากมาย บรรดาพระญาติเชื่อสนิทพระทัยแล้วว่า เจ้าหญิงน้อยเป็นผู้มีบุญมาก

เมื่อพระนางเจริญวัยเป็นสาว ได้อภิเษกกับเจ้าชายศากยวงศ์ พระนางตั้งพระครรภ์นานถึง 7 ปี และทรงทรมานกับอาการเจ็บพระครรถ์อยู่ 7 วัน พระนางคิดว่าต้องสิ้นพระชนม์อย่างแน่นอน พระนางทรงอยากถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก่อนจะสิ้นพระทัย จึงขอให้พระสวามีอาราธนาพระพุทธเจ้ามาที่วัง

พระพุทธเจ้าได้เห็นอาการของพระนางสุปปวาสา จึงตรัสว่า “ขอให้พระนางสุปปวาสา จงมีความสุข จงมีความสบาย ไม่มีโรค จงคลอดบุตรที่หาโรคมิได้เถิด จากนั้นพระนางได้ให้ประสูติพระโอรสอย่างง่ายดาย และตั้งพระนามให้พระโอรสว่า “สีวลี” เจ้าชายศากยวงศ์ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกรับอาหารที่วังเป็นเวลา 7 วัน

เจ้าชายสีวลีประทับอยู่ในพระครรภ์นานถึง 7 ปี 7 วัน ทำให้ได้รับความทุกขเวทนานานัปการ พระสารีบุตรสนทนากับเจ้าชายน้อยว่า “เมื่อเห็นทุกข์และเสวยทุกข์นานถึงเพียงนี้แล้ว สมควรที่จะบวช” เจ้าชายสีวลีจึงตรัสตกลงว่าบวช

พระนางสุปปวาสาเห็นพระโอรสสนทนากับพระสารีบุตร จึงตรัสถามพระสารีบุตรว่า “พระโอรสตรัสเรื่องใดกับท่าน” พระเถระเล่าให้พระนางฟัง พระนางทรงอนุญาตให้พระโอรสออกผนวชตามที่ตั้งพระทัยไว้

แม้พระมารดาจะเป็นผู้มีบุญมาก สามารถทำให้ทุกสิ่งเพิ่มพูนขึ้นได้ ส่วนพระโอรสเมื่อผนวชแล้ว ได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปยังกรุงสาวัตถี แม้คณะสงฆ์จะไปที่ใด เทวดาในสถานที่แห่งนั้นจะเข้าถวายอาหารแก่คณะสงฆ์เป็นเวลา 7 วัน เพราะบุญของพระสีวลีที่บำเพ็ญมาอีกด้วย เหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แต่งตั้งพระสีวลีให้เป็นผู้มีลาภมาก

 

ที่มา :  อรรถกถา ประวัติพระสีวลี 

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

พระสีวลี อรหันต์ผู้มีลาภมาก ทดสอบบุญ

อานิสงส์แห่งการทำบุญกับพระอาพาธ

 บุญที่ทำให้เป็น ที่รักของสามี เคล็ดลับสร้างบุญให้สามีรักของลดาเทพธิดา

ความมหัศจรรย์แห่งการทำบุญไว้ในกาลก่อนของพระมหากัปปินะ

แบงก์ร้อยฝากทำบุญ คำขอจากนักโทษหลังโยนแบงก์ผ่านลูกกรง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.