พิจารณากามคุณ

ทำกรรมฐานพิจารณากามคุณให้ได้เป็นพระอนาคามี โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 

ทำกรรมฐาน พิจารณากามคุณ ให้ได้เป็นพระอนาคามี โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

เมื่อเรา พิจารณากามคุณ ทั้ง 5 รูป เสียง กลิ่น รส แล้วเห็นเป็นโทษทั้งหมด ความพอใจก็เป็นโทษ ความไม่พอใจก็เป็นโทษ คือ เห็นโทษของราคะและโทสะพร้อมกันในตัวเดียวกัน วางพร้อมกันโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เรียกว่าทิ้งทั้งคู่นั่นเอง คือพอใจก็ไม่น่ายึด ไม่พอใจก็ไม่น่ายึด โทสะก็ไม่น่ายึด ราคะก็ไม่น่ายึด จึงปล่อยวางเสียได้

เมื่อเห็นโทษของความพอใจและไม่พอใจของรูป เสียง กลิ่น รส ที่เรายึดมั่นถือมั่น และปรุงแต่งโดยสัญญาอารมณ์ ปรุงถึงรูปสวยและรูปไม่สวย ปรุงถึงเสียงดีและเสียงไม่ดี เห็นโทษที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความสุข เพราะหลงยึดมั่นถือมั่น ถ้าวางทุกข์เพราะรูป เสียง กลิ่น รสได้ ก็ไม่ทุกข์เพราะกามคุณทั้ง 5 อีก พระอนาคามีเกิดจากตรงนี้ เมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดแล้วโลกมนุษย์นี้ ชาติสุดท้ายก็คือพรหมโลก ไปเกิดพรหมโลก และสำเร็จเป็นพระอรหันต์บนพรหมโลกนั่นเอง

เราปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น แต่เราไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้วิธีทำ เราจึงไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นที่อธิบายข้างต้นคือหลักและแผนที่ ชัยภูมิในการประพฤติปฏิบัติ เราจะเป็นนักรบก็ดี จะเป็นแม่ค้าก็ดี ก็ต้องเลือกทำเลและชัยภูมิ นักปฏิบัติธรรมเราก็เช่นกัน ต้องมีชัยภูมิในการปฏิบัติ ซึ่งก็คือกายของเรานั่นเอง

เราต้องมีความรู้แจ้งในร่างกาย เพื่อถอดถอนกามคุณทั้ง 5 เป็นการบ้านที่เราต้องทำ ไปละ ไปถากถาง ไปถอดถอนมัน ถ้าเราแจ้งอย่างนี้ เราก็พ้นทุกข์เพราะกาย พ้นทุกข์เพราะกามคุณ เมื่อดับความยึดมั่นถือมั่น อุปาทานในกายได้ก็เป็นโสดาบัน ดับอุปาทานเบาบางในรูป เสียง กลิ่น รสได้ก็เป็นพระสกทาคามี ดับกามคุณทั้งปวงได้ก็เป็นพระอนาคามี

เพราะฉะนั้นโสดาบันเป็นได้ไม่ยาก เป็นง่ายมาก เพียงพิจารณากายให้เห็นความเป็นธาตุและจิตยอมรับจริง ๆ แล้วมันจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่เห็นกายนี้เป็นของเราเลย หากปฏิบัติจริงจังแล้วสามารถรู้ได้ เห็นได้ในธรรมของพระองค์ ไม่มีกาล ไม่มีสมัย ไม่จำกัดบุคคลว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย

ที่มา : มหาสติปัฏฐาน 4 ทางลัดดับทุกข์ โดย พระอาจารย์ชานนท์ ขยนนฺโท สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความกำหนัดแห่งกามคุณได้ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

จากทาสกามไอเอส และคุณหมอเยียวยาเหยื่อถูกข่มขืน สู่ รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ

จิตไม่มีปัญญา ย่อมหลงกลลวงของกิเลส ธรรมะดี ๆ โดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

พระอนาคามี : พระอริยบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป

ที่จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดี ธรรมะละ สักกายทิฏฐิ ของพระพุทธเจ้า

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.