2 วิธี อนุรักษ์ธรรมชาติ สไตล์ชาวพุทธ

2 วิธี อนุรักษ์ธรรมชาติ สไตล์ชาวพุทธ

ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกเสียที อย่างล่าสุด ทางภาคเหนือมีค่าปริมาณมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานใน 9 จังหวัด แล้วเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจพอสมควร สาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศนี้มาจากไฟป่า การเผาในที่โล่ง และการใช้ยวดยานพาหนะ การที่สูดอากาศที่เป็นมลพิษจะส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งในปอด  พุทธศาสนาอธิบายโครงสร้างของมนุษย์เกิดขึ้นมาจากธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ  ได้แก่ ร่างกายเป็นธาตุดิน เลือด น้ำไหล และของเหลวในร่างกายคือธาตุน้ำ อุณหภูมิ พลังชีวิต และระบบเผาผลาญเป็นธาตุไฟ และลมหายใจเป็นธาตุลม หากมนุษย์ขาดอากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ก็ไม่ต่างจากการขาดธาตุลมที่ส่งเสริมชีวิตมนุษย์ ซีเคร็ตแลเห็นประโยชน์ของการ อนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รักษาพื้นที่ธรรมชาติที่มีอยู่ แล้วส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอวิธีการ อนุรักษ์ธรรมชาติ สไตล์พุทธมาฝากชาวซีเคร็ตทุกท่านดังนี้

 

อนุรักษ์ธรรมชาติ

 

ปลูกต้นไม้เป็นบุญ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน วนโรปสูตร ว่า  ทำพื้นที่ให้เป็นป่า อุดมด้วยสระบัว ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแล้ว ย่อมได้รับผลบุญทุกเมื่อ เพราะผู้อื่นจะได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ ได้ใช้น้ำสะอาดในสระ กินผลไม้และดอกไม้จากต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้ เพื่อดำรงชีพและรักษาเป็นยา พื้นที่ป่านี้ล้วนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

 

อนุรักษ์ธรรมชาติ

 

ตัดไม้ทำลายป่าเป็นบาป

พระพุทธเจ้าตรัสห้ามตัดต้นไม้ และทำร้ายพืชชนิดต่างๆ ในไว้ พระวินัยปิฎก เพราะต้นไม้และพืชเหล่านี้เป็นคุณแก่สรรพชีวิต การตัดไม้ทำลายป่าไม้จึงเป็นการอกตัญญูต่อธรรมชาติ เป็นการเบียดเบียนสรรพชีวิต เพราะต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ได้แก่ นก แมลง กระรอก เป็นการผิดศีลข้อที่ 1 พระพุทธเจ้ายังแสดงการตอบแทนคุณของต้นไม้ (ต้นพระศรีมหาโพธิ์) ที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยการทอดพระเนตร (จ้อง) โดยไม่ทรงกระพริบพระเนตรเป็นเวลา 7 วัน เหตุการณ์นี้เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางถวายเนตร

 

อนุรักษ์ธรรมชาติ

 

การปลูกต้นไม้เป็นบุญ คือวิธีการเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติ ส่วนการตัดไม้ทำลายเป็นบาป คือวิธีการคงพื้นที่ธรรมชาติไว้ วิธีอนุรักษ์ทั้งสองนี้เป็นการสอนจากพระพุทธเจ้า ที่หวังให้มนุษย์ตระหนักถึงคุณของธรรมชาติ สังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงใกล้ชิดกับธรรมชาติมาตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งปรินิพพาน คือพระองค์ทรงเกิดภายใต้ต้นสาละ ตรัสรู้ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และปรินิพพานท่ามกลางสวนต้นสาละ

คำสอนของพระองค์ว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาตินี้ สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติอีกท่าน ที่เห็นประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติ มีองค์กรและหน่วยการนำวิธีนี้ไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบวชป่า วัดและชุมชนกำหนดพื้นป่าให้เป็นพื้นที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่า เพราะได้ยกต้นไม้และพื้นป่าตรงนี้แก่พระพุทธศาสนาแล้ว  ต้นไม้และป่าผืนนี้จึงได้รับการคุ้มครองภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา

วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติสไตล์พุทธ จะกำหนดด้วยบุญและบาปเป็นเกณฑ์ แต่ทว่าหากมนุษย์เลิกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้ว ยอมรักษาพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นได้ เท่ากับเป็นการเสียสละ ละอัตตาในการหวังผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ต่างจากการทำลายกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายทั้งปวง

 

ที่มาจาก  Wikipedia, 84000.org, หมอชาวบ้าน, ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, GotoKnow, EHT PERDO และ เชียงใหม่นิวส์

รูปภาพจาก motherandcare, brandbuffet และ Mthai


บทความน่าสนใจ

บอกบุญ : ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัดป่าประเสริฐอุดมธรรมาราม จ.เชียงราย

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งหมู่บ้านตรุนยัน – ต้นไม้สำคัญของพิธีกรรมแห่งความตาย

เศรษฐีจีนทุ่มเงิน 3 พันล้านบาท เนรมิตเขาหัวโล้นกลับมาเขียวขจี

วัดป่าเชิงเลน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 สถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบกลางกรุง

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัปปายะทั้ง 7 ณ วัดป่าธรรมสุข

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.