พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

กรรม กฎแห่งการกระทำ ข้อคิดโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

กรรม กฎแห่งการกระทำ ข้อคิดโดยพระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

อ า จิ ณ ณ ก ร ร ม

กรรมที่ทําบ่อย ๆ ในชีวิตประจําวัน รายชั่วโมง รายนาที รายวินาที

อะไรที่ทําบ่อย ๆ เนือง ๆ มันจะสะสม

แล้วจะส่งผลตอนจิตสุดท้าย ตอนใกล้ตาย สิ่งที่ทําบ่อย ๆ

ย่อมต้องมีอานุภาพ เพราะร่องมันลึก ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เป็นกุศล

หรืออกุศล มันจะย้อนขึ้นมาเองอัตโนมัติ

 

อ า สั น น ก ร ร ม

กรรมที่ทําใกล้ ๆ จะตาย ปีสุดท้าย เดือนสุดท้าย ชั่วโมงสุดท้าย

สิ่งนี้มีอิทธิพล เพราะทําตอนใกล้ ๆ ตาย

ช่วงนาทีสุดท้าย หากเราทําแต่สิ่งดี ๆ ทวารทั้ง 6 ได้รับผัสสะดี ๆ มีความปีติ

ปราโมทย์ เกิดศรัทธาที่ดีงาม สงบ ร่มเย็น แจ่มใส เบิกบาน

จิตใจจะเบา สบาย

แต่ถ้ากระทบผัสสะในสิ่งที่ไม่ดี มันก็ยากที่ใจจะว่าง สงบ เย็น เบา

โบราณจึงมีอุบายในการจัดสรรบรรยากาศให้ผู้ป่วยเกิดความสงบ

เกิดจิตใจที่เป็นกุศล เกิดความสบายใจ

สิ่งแวดล้อมจึงมีอิทธิพลมาก

 

อ นั น ต ริ ย ก ร ร ม

กรรมนําเกิดเป็นชนกกรรม ฝ่ายอกุศลมี 5 ข้อ ที่ทําไปแล้ว

ถือเป็นกรรมหนัก จะตัดสินเป็นที่เที่ยงแท้แน่นอน ไปอบายอย่างเดียว นั่นคือ

  1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทําร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
  2. ยุยงสงฆ์ให้แตกกัน เรียกว่า สังฆเภท

ไม่ว่าอาจิณณกรรม อาสันนกรรม กุศลใดก็มิอาจมีอานุภาพช่วยได้

อันนี้ถือว่าหนักสุด

 

อ ริ ย ม ร ร ค

เป็นฝ่ายบวก เปลี่ยนจากโคตรปุถุชน เข้าสู่โคตรอริยชน

อานุภาพเป็นที่เที่ยงแท้แน่นอน ปิดอบาย

เข้าสู่สุคติภูมิเท่านั้น

ต่อให้ใกล้ตาย เผลอคิดถึงสิ่งที่ไม่ดี แต่หากอริยมรรคเกิดขึ้นแล้ว

สิ่งนี้ไม่มีอิทธิพล

ยังไงก็ทรงสภาวะจิตที่เป็นกุศล ความตั้งมั่น ความเสถียรของสัมปชัญญะ

 

ก ฎ แ ห่ ง ก า ร ก ร ะ ทำ

ทุกการกระทํามีผล

อย่าประมาทกับอากัปกิริยาแม้เพียงเล็กน้อย

ผลแห่งการกระทําเป็นเรื่องละเอียดมาก

จึงควรพิถีพิถันกับการดําเนินชีวิตให้มากขึ้น

ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าทุกการกระทํามีผล

ใครอยากไปสร้างเหตุไม่ดี

ก่อนจะถึงจิตดวงสุดท้าย

ให้กลับเข้ามาดูที่จิตดวงนี้ก่อน

แต่ละขณะ แต่ละวินาที หากจิตดวงนี้ดี

จิตดวงสุดท้ายก็ไม่น่าห่วง

 

เรื่อง: พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

25 มีนาคม 2558


ที่มา: นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

การให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดี  ข้อคิดชีวิตเป็นสุข โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แสงใด ๆ ไม่สุกสว่างเท่าแสงธรรม ข้อคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ชีวิตสองขั้ว ข้อคิดเพื่อจิตสบาย โดย พระจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากข้อคิด เรื่อง กฎการทดแทน

ครองรัก ครองธรรม : 3 วิชารักในพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แก่นธรรม ก็คือแก่นธรรมนะ  บทความจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดูเพื่อให้เห็น บทความจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

มีขึ้นก็ต้องมีลง  ข้อคิดจาก พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หน้าที่ในปัจจุบันขณะ บทความโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ประกอบพิธีกรรม อย่างไรไม่ให้ “กำพิธี” ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หากใครร้ายมา เราไม่ร้ายกลับ ข้อคิดเตือนใจจาก พระอาจารย์นวลจันทร์

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มอบให้แด่ผู้อ่านซีเคร็ตทุกท่าน

ธรรมไม่มีเสียง บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เขาทำมา ให้ธรรมกลับ ข้อคิดดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ร่วมสนทนาธรรมกับกิจกรรม ปุจฉา วิสัชนา โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.