สวดมนต์ออกเสียง

สวดมนต์ในใจกับการ สวดมนต์ออกเสียง แบบไหนได้บุญมากว่ากัน

สวดมนต์ในใจกับการ สวดมนต์ออกเสียง แบบไหนได้บุญมากว่ากัน

สวดมนต์เป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง คือทำให้จิตของคนสวดเป็นกุศล มีสมาธิ และเป็นภาวนาด้วยในบางครั้ง แต่ระหว่างสวดมนต์ในใจกับ สวดมนต์ออกเสียง แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน

มีคำถามตรงมาจากคนที่ชอบสวดมนต์ท่านหนึ่งว่า การสวดมนต์แบบไหนได้บุญมากกว่ากัน ระหว่างสวดมนต์ในใจกับสวดมนต์ออกเสียง คำถามนี้ฟังดูง่าย ๆ แต่หากจะอธิบายให้เข้าใจเลยทันทีเห็นจะเป็นเรื่องยาก

 

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์

 

การสวดมนต์เป็นการที่เราได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะบทสวดบางบทก็เอามาจากพระไตรปิฎก ครูบาอาจารย์สมัยก่อนซึ้งในคำสอนใด ก็จะดึงออกมาเพื่อใช้สวด เพราะสมัยก่อนจะใช้วิธีการท่องจำ ดังนั้นการสวดมนต์จึงมีอิทธิพลมาจากอดีตที่เป็นสังคมการท่องจำด้วยปาก เมื่อท่องจำคำสอนนั้นแล้วมีใจเป็นกุศล เป็นบุญ จึงถ่ายทอดกันต่อมา แต่บางครูบาอาจารย์ หรือในคัมภีร์ใช้คำว่า พระโบราณาจารย์ หมายถึงครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ แก่ๆ อาจถึงสมัยพุทธกาล นิยมนำพุทธพจน์หรือคำสอนมาภาวนา มีการภาวนาด้วยการระลึกถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้า จึงคล้ายกับการสวดมนต์ในใจ

 

สวดมนต์ออกเสียง

 

ดังนั้นการสวดออกเสียงก็เป็นบุญ การสวดมนต์ในใจก็เป็นการภาวนา ได้บุญเช่นกัน แต่หากจะดีถ้าในขยับตามบทสวด แต่ใจตามทันเข้าใจคำที่เราเปล่งเสียงออกมา จึงมีปัญหาตามมาว่า สักแต่สวด แต่ไม่เข้าใจความหมายเพราะบทสวดเป็นภาษาบาลี ฆราวาสไม่ได้เก่งบาลีอย่างพระสงฆ์องค์เจ้า ดังนั้นการสวดมนต์บาลีแล้วตามด้วยคำแปลจะเป็นบุญมาก เพราะนอกจากจิตเป็นกุศลแล้ว ใจเข้าใจความหมายของบทสวด ปัญญา เกิด เพราะเข้าใจบทสวดนั้น ๆ ได้ความรู้ ได้เข้าใจ จึงเข้าข่ายการมีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อสวดมนต์แล้วไม่ละเมิดผู้ใดแม้กระทั่งตนเอง เป็นศีล สวดแล้วจิตเป็นสมาธิจดจ่ออยู่กับบทสวด

 

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์

 

เมื่อสวดบาลีแล้วตามด้วยคำแปลภาษาไทย ได้เข้าใจความหมายของบทสวด ความเข้าใจนี้คือปัญญา ได้รู้ ได้เข้าใจ แล้วจะดีมากหากเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ถ้าสวดมนต์บทพาหุง-มหากาฯ พาหุงคือมนต์ที่สรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้า เมื่อเปล่งคำแปลออกเสียงแล้ว จะเข้าใจเนื้อหาของบทสวดเลยว่า แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังมีอุปสรรค พระองค์เป็นสัตตบุรุษ (คนดี) ก็ยังมีผู้คิดร้าย แต่ปัญญาคุณของพระองค์เท่านั้นที่ช่วยให้พระองค์พ้นจากภัยต่างๆมาได้ นี้คือความรู้และความเข้าใจที่เราจะได้จากบทสวดในแต่ละบท นี้คือบุญที่แท้จริงของการสวดมนต์

 

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์

 

เราจะเห็นว่า นอกจาการสวดมนต์เพื่อทบทวนคำสอนและสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้ว ยังได้ปฏิบัติทาน ศีล และภาวนา กับ ศีล สมาธิ และปัญญา อีกด้วย ไม่ว่าจะสวดแบบในใจหรือออกเสียง ย่อมได้บุญ คือจิตเป็นกุศล สงบ และผ่องใส แต่หากจะได้บุญมากและมีประโยชน์ต่อตนเอง คือการสวดโดยเข้าใจความหมายและเนื้อหาของบทสวดมนต์นั้น ๆ ด้วย

 

สวดมนต์ออกเสียง

 

ที่มา : ความรู้ของบทสวดมนต์ โดยสุชีพ ปุญญานุภาพ

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

บำเพ็ญทศบารมีจากการสวดมนต์

เรื่องเล่าความทุลักทุเลของการสวดมนต์วัดเมืองนอกที่ญาติโยมไม่เคยรู้

บทสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

“รอดตายเพราะสวดมนต์” เรื่องเล่า อานิสงส์จากการสวดมนต์ ที่เกิดขึ้นจริง

คุณประโยชน์ของการสวดมนต์ บำบัดโรคด้วยการเปล่งเสียง

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.