วัดระฆังโฆษิตาราม

ชมพระประธานยิ้มรับฟ้า กราบสมเด็จฯ สวดคาถาชินบัญชร – วัดระฆังโฆษิตาราม

ชมพระประธานยิ้มรับฟ้า กราบสมเด็จฯ สวดคาถาชินบัญชร  – วัดระฆังโฆษิตาราม

วัดระฆังโฆษิตาราม เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดที่อยู่ใกล้พระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงยกวัดบางหว้าใหญ่ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระสังฆราช (สี) ประทับที่วัดแห่งนี้

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

 

วัดแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยกรุงธนบุรีด้วย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ขุดพบระฆังโบราณในบริเวณบ่อเต่าหลังพระอุโบสถ เป็นระฆังที่มีเสียงดังไพเราะ รัชกาลที่ 1 ทรงขอไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) แล้วพระราชทานระฆัง 5 ใบมาแทน จึงเป็นที่มาของชื่อวัดที่เรียกกันว่า “วัดระฆังฯ” ภายในวัดระฆังฯยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายจุดดังนี้

 

พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช (สี)

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

ภายในประดิษฐานพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช (สี)

 

พระวิหารสมเด็จ

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

ภายในพระวิหารประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระราชาคณะ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พรหฺมรังสี) พระพุฒาจารย์ (ม.จ.ทัด เสนีวงศ์) และพระพุฒาจารย์ (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร)

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

ผู้ศรัทธานิยมนำหมากมาถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

 

พระอุโบสถหลังเก่า

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

 

พระอุโบสถหลังเก่ามีอีกชื่อหนึ่งว่า “โบสถ์มหาอุด” เป็นการสร้างแบบศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  เนื่องจากพระอุโบสถหลังนี้มีขนาดเล็ก รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

พระอุโบสถหลังปัจจุบัน

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

 

ยังคงเป็นโบสถ์แบบศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ประดิษฐานพระประธานปางนั่งสมาธิศิลปะแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาจตอนปลาย มักเรียกว่า “พระประธานยิ้มรับฟ้า” ตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงรับสั่งว่า “ไปวัดไหนไม่เหมือนวัดระฆัง พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีไป” ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนโดย เสวกโท พระวรรณวาดวิจิตร (ทอง) จารุวิจิตร ซึ่งเขียนขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นเรื่องไตรภูมิ พุทธประวัติ และทศชาติ

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

 

หอพระไตรปิฎก

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

 

เดิมเป็นตำหนักเดิมของรัชกาลที่ 1 ในสมัยยังดำรงยังเป็นสามัญชนรับราชการตำแหน่งพระราชวรินทร์ เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว โปรดเกล้าฯให้รื้อตำหนักเดิมมาประกอบใหม่เป็นหอพระไตรปิฎกถวายวัดระฆังฯ เดิมทีปลูกสร้างไว้ที่กลางสระด้านหลังพระอุโบสถ ต่อมาทางวัดย้ายมาไว้ภายในกำแพงแก้วของพระอุโบสถ โดยเรือนไทยกลางเป็นหอสำหรับเขียนคัมภีร์ เรือนไทยทิศเหนือเป็นหอเก็บคัมภีร์ และเรือนไทยทิศใต้เป็นหอนั่งอ่านคัมภีร์

 

วัดระฆังโฆษิตาราม

 

ที่มา : พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร โดยคุณหญิงสุริยา รัตนกุลและคณะ

ภาพ : ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์


บทความน่าสนใจ

“มีเมตตา…จนมหานิยม” เรื่องเล่าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตแห่งวัดระฆัง

วัดระฆัง วัดสมเด็จโต พรหมรังสี – วัดที่ใครๆ ก็อยากไป

“บุโรพุทโธแห่งสยามประเทศ” วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลาธรรม ศาลาแห่งความสงบ เน้นความเรียบง่าย ในจังหวัดปทุมธานี

วัดเทพธิดารามวรวิหาร …อารามแห่งพลังใจ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.