เปรตปากเท่ารูเข็ม

วิบากกรรมของเปรตปากเท่ารูเข็ม

วิบากกรรมของ เปรตปากเท่ารูเข็ม

เปรตปากเท่ารูเข็ม เป็นเปรตชนิดหนึ่งที่ชาวพุทธคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และเวลาพูดถึงเปรตทีไร ก็จะเห็นเป็นภาพของเปรตที่มีปากเท่ารูเข็มทุกที ทั้งทีในคัมภีร์เปตวัตถุ มีเรื่องราวของเปรตอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเปรตหน้าหมู (สุกรเปรต) (สามารถศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ >>> สุกรเปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก) เปรตที่มีวิมานอยู่ (เวมานิกเปรต) เป็นต้น ซึ่งการที่เปรตมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเป็นเพราะผลกรรมที่ทำไว้ แต่ครั้งนี้ซีเคร็ตขอนำเรื่องราวและวิบากกรรมของเปรตปากเท่ารูเข็มมาเล่าสู่กันฟังจากเรื่องสานุวาสีเถรเปตวัตถุในคัมภีร์เปตวัตถุ

ในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่า “พระโปฏฐปาทเถระ” เป็นพระภิกษุที่มีวัตรปฏิบัติที่ดีทั้งกายและใจ แต่น่าเศร้าที่บิดามารดา และพี่ชายของท่านเป็นคนบาป ไม่ยอมทำบุญสุนทาน ในตอนนี้ได้ตายลงแล้วไปชดใช้กรรมเป็นเปรตที่มีช่องปากเท่ารูเข็ม ร่างกายซูบผอม และไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ปกปิดร่างกาย ได้รับทุกขเวทนาอย่างหนัก รวมทั้งญาติทั้งหลายของพระเถระด้วย

 

เปรตปากเท่ารูเข็ม
ภาพจาก https://pixabay.com

 

ครั้งหนึ่งเปรตพี่ชายได้แสดงตนต่อพระโปฏฐปาทเถระอยู่ในท่านั่งคุกเข่าและพนมมือ พระเถระไม่ใส่ใจจึงเดินเลยเปรตตนนี้ไป เปรตพี่ชายไม่ยอมลดละ จึงเข้าแสดงตนต่อพระเถระอีกครั้งและได้บอกกล่าวว่าตนคือพี่ชายของพระเถระ และเล่าถึงความทุกข์ยากของตนกับพ่อแม่รวมทั้งญาติทั้งหลายให้พระน้องชายฟัง และขอร้องให้พระเถระช่วยเหลืออุทิศส่วนบุญให้

พระโปฏฐปาทเถระทราบว่าการทำทานนั้นจะได้ผลานิสงส์มหาศาล จึงขออาหารจากพระเถระรูปอื่นทั้งหมด 12 รูป เพื่อนำอาหารเหล่านั้นไปมอบให้พระภิกษุที่มาจากทิศทั้ง 4 เป็นสังฆทาน จากนั้นพระเถระได้อุทิศส่วนบุญและแผ่เมตตาให้แก่บิดามารดาและพี่ชาย หลังจากอุทิศนั้น อาหารรสเลิศได้เกิดขึ้นกับเปรตทั้งสาม เปรตพี่ชายกลับมีผิวพรรณผ่องใสขึ้นและมีความสุข แต่ว่าเปรตทั้งสามยังไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ พระเถระจึงรวบรวมเศษผ้าแล้วนำมาย้อมและตัดเย็บเป็นจีวรถวายให้กับพระภิกษุที่มาจากทิศทั้ง 4  อานิสงส์นี้ได้ส่งผลให้เปรตทั้งสามมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ แต่เปรตเหล่านั้นก็ยังไม่มีที่พักอาศัย พระเถระได้สร้างกุฎิขึ้นและถวายให้พระภิกษุที่มาจากทิศทั้ง 4 ได้พักอาศัย อานิสงส์นี้ส่งผลให้เปรตทั้งหลายมีปราสาทงดงามเป็นที่พักอาศัย

 

เปรตปากเท่ารูเข็ม
ภาพจาก https://pixabay.com

 

เหล่าเปรตหิวน้ำก็ขอร้องให้พระเถระช่วยแก้กระหายให้แก่ตน พระเถระจึงทำการตักน้ำแล้วแจกจ่ายให้พระภิกษุที่มาจากทิศทั้ง 4 ได้ดื่ม ผลบุญนั้นได้ส่งผลให้เกิดสระโบกขรณีที่บริบูรณ์ไปด้วยน้ำสะอาดเกิดขึ้น เปรตเหล่านั้นได้อาบและดื่มน้ำสะอาดจากสระนี้  เหล่าเปรตได้ขอร้องพระเถระว่า พวกตนเดินทางไปในแดนเปรตอย่างยากลำบากขอพระเถระช่วยหายานพาหนะให้พวกตนด้วย พระเถระจึงทำรองเท้าขึ้นมาแล้วถวายให้กับพระภิกษุที่มาจากทิศทั้ง 4  ผลบุญปรากฏว่าเกิดยานพาหนะขึ้นแก่เหล่าเปรต จากนั้นเปรตจึงแสดงตนในรูปลักษณ์ที่งดงามแล้วทำการสักการะพระเถระที่ได้ช่วยเหลือพวกตนให้พ้นจากความยากลำบาก

ในอรรถกถาได้อธิบายเรื่องอดีตชาติของพระโปฏฐปาทเถระและผลกรรมที่ทำให้ครอบครัวของท่านเกิดเป็นเปรตไว้ว่า ครั้งเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่า “สุเนตต์” อุบัติขึ้นบนโลก เจ้าชายแห่งกรุงพาราณสีพระองค์หนึ่ง เสด็จประพาสพระอุทยานได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยความผยองในพระเกียรติว่าทรงเป็นเจ้าชาย เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่แสดงทำความเคารพพระองค์ก็โกรธพระปัจเจกพุทธเจ้าสุดกำลัง ได้ทุ่มบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าลงกับพื้นดินจนแตกละเอียด จากนั้นเจ้าชายก็เสด็จจากไป ความเร่าร้อนที่โกรธเคืองพระปัจเจกพุทธเจ้าทำให้เมื่อเจ้าชายสิ้นพระชนม์ลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในอเวจีมหานรกนานอยู่หลายปี จากนั้นก็เกิดเป็นเปรตชดใช้เศษกรรมที่เหลือ จากนั้นเมื่อหมดกรรมก็มาเกิดยังโลกมนุษย์ ซึ่งเป็นสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าพอดี

 

ภาพจาก https://pixabay.com

 

เจ้าชายกลับพระชาติมาเกิดบุตรชายในครอบครัวชาวประมงที่เกวัฏฏคาม ใกล้กุณฑินคร ท่านสามารถระลึกอดีตชาติได้ จึงรู้ถึงโทษในนรกและเปรตภูมิ จึงไม่ยอมจับและฆ่าปลาเพราะกลัวบาป เหล่าญาติเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้ผิดวิสัยลูกหลานชาวประมง จึงพากันขับไล่เด็กหนุ่มออกจากบ้าน คงเป็นความโชคดีของเด็กหนุ่ม เขาได้พบกับพระอานนท์ จึงมีโอกาสได้ศึกษาธรรมจากพระอานนท์ และได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จากนั้นก็บรรลุอรหัตตผล เมื่อครอบครัวของท่านล้มหายตายจากไปก็เกิดเป็นเปรตเพราะผลกรรมที่สร้างแต่อกุศลกรรมเพียงอย่างเดียว ไม่ยอมสร้างกุศลกรรมไว้นั่นเอง

 

ที่มา

สานุวาสีเถรเปตวัตถุ

อรรถกถาสานุวาสีเถรเปตวัตถุ

ภาพ

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

กินอาหารที่เขาถวายพระภิกษุตายไปเป็นเปรต

วิธีทำบุญให้เปรต เกิดเป็นเทวดา จากเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารสู่เปรตแม่พระสารีบุตร – Secret

เปรตหลวงพ่อขำ – เมื่อพระกลายเป็นเปรต เรื่องเล่าโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

รอยยิ้มพระอรหันต์ เพราะเห็นอชครเปรต ผีเปรต โจรเผาวัด

สุกรเปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.