กำจัดยุงบาป

Q: กำจัดยุงเพื่อป้องกันไข้เลือดออกบาปหรือไม่

Q : กำจัดยุงเพื่อป้องกันไข้เลือดออก บาปหรือไม่

A : ถือเป็นบาป เพราะผิดศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา แต่เราทำด้วยความปรารถนาดีและเพื่อความสงบสุขของคนหมู่มาก โดยคำนึงถึงความถูกต้องดีงามและใช้ปัญญาไตร่ตรองในทางที่ถูกที่ควร กรณีนี้ไม่ถือว่ามีเจตนา เพราะกรรมขึ้นอยู่กับเจตนาในที่นี้คือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่ต้องการเอาชีวิตเขา

 

พระดร.นิตินัย อุดมกัน พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.