นางบุญและนางบาป

ฟังธรรมเรื่อง นางบุญและนางบาป สมัยพุทธกาล

ฟังธรรมเรื่อง นางบุญและนางบาป สมัยพุทธกาล

นางบุญและนางบาป สมัยพุทธกาล จากบทประพันธ์ของ วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย “มูลนิธิธรรมสันติ” เสียงอ่านตามบทประพันธ์

ภราดา! มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงถึงพุทธานุภาพอันน่าพิศวงแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่นคือเรื่องนางสุปปวาสา โกลิยธิดา นางมีครรภ์อยู่ถึง ๗ ปี และเมื่อจะคลอดบุตรก็ปวดครรภ์อยู่ตั้ง ๗ วัน ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส นางครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากนางมีศรัทธา เลื่อมใสมั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตราย เหมือนศิลาซึ่งแขวนอยู่ด้วยเส้นด้ายเส้นน้อย ๆ จึงขอร้องสามีให้ไป เฝ้าพระตถาคตเจ้า และกราบพระมงคลบาท แล้วให้ทูลว่า

“ข้าแต่พระมหาสมณะ บัดนี้นางสุปปวาสาโกลิยธิดา มีครรภ์มาเจ็ดปี และปวดครรภ์อยู่เจ็ดวันแล้ว นางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส อันตรายแห่งชีวิต อาจมาถึงนางในไม่ช้า นางระลึกถึงพระผู้มีพระภาคและขอถวายบังคมพระบาทด้วยเศียรเกล้า”

สามีของนางได้ไปเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลให้ทรงทราบตามคำของนางนั้น พระผู้เป็นนาถะของโลกทรงทราบแล้วจึงตรัสว่า “ขอนางสุปปวาสา โกลิยธิดา จงมีความสุข หาโรคมิได้เถิด”

ทันทีที่พระจอมมุนีตรัสจบลง บุตรของนางก็คลอดได้โดยง่าย เมื่อสามีกลับมาถึงบ้าน นางสุปปวาสาก็คลอดเรียบร้อยแล้ว ทั้งบุตรและมารดาปลอดภัย เกษมสําราญดีนางและสามีต่างชื่นชมโสมนัสในพระพุทธานุภาพ กล่าวออกมาพร้อม ๆ กันว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีคุณ หาประมาณมิได้และพระสงฆ์มีคุณหาประมาณมิได้

 

เครดิต: hiphoplanla

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.