ตอบแทนคุณพ่อ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ลูกควรตอบแทนคุณพ่ออย่างไรจึงจะเหมาะสม

ลูกควร ตอบแทนคุณพ่อ อย่างไรจึงจะเหมาะสม

ถาม: อยากทราบว่าในทางพระพุทธศาสนา ลูกควร ตอบแทนคุณพ่อ อย่างไรจึงจะเหมาะสม

พระวิชิต ธัมมชิโต พระอาจารย์วัดโพธิ์เผือก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตอบปัญหาธรรมข้อนี้ว่า

ตอบ: ความเหมาะสมที่สุดในการตอบแทนคุณพ่อ คงเป็นเรื่องที่ลูกแต่ละคนต้องพิจารณากันเองตามบริบทหรือสถานการณ์ของแต่ละครอบครัว ในพระพุทธศาสนาแนะนำแนวทางการตอบแทนคุณบุพการีไว้คร่าวๆ ในเรื่องทิศ 6 ว่าด้วยหน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่คือ

1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
2. ช่วยทำกิจของท่าน
3. ดำรงวงศ์สกุล
4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน

นอกจากนี้หากบุพการียังไม่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ การช่วยชักนำให้ท่านสนใจศึกษาปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือให้มีสัมมาทิฏฐิได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่บุตร ธิดาควรทำ เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ดังกรณีที่พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ์ จนเป็นพระอรหันต์ได้ก่อนสวรรคต หรือเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพุทธมารดา จนเป็นพระโสดาบัน

หรือพระสารีบุตร ท่านพยายามโน้มน้าวให้โยมมารดาของท่านมาสนใจในพระพุทธศาสนาได้ก่อนดับขันธนิพพาน ถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่สำคัญของท่าน

นอกจากนี้ พระอาจารย์มานพ อุปสโม ยังกล่าวถึงเรื่องการบำรุงบิดามารดาไว้ว่า

การบํารุงบิดามารดาเป็นมงคลชีวิตข้อที่ 11 ในมงคลชีวิต 38 ประการ ซึ่งเหตุที่เราควรบํารุงพ่อแม่มีดังนี้

1. พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก เพราะท่านคอยอบรมสั่งสอนเราด้วยความปรารถนาดีก่อนใครๆ ในโลก

2. พ่อแม่เป็นเทวดาของลูกเพราะท่านคอยปกป้อง คุ้มครอง เลี้ยงดูเราตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเติบใหญ่

3. พ่อแม่เป็นพรหมของลูกเพราะท่านมีพรหมวิหาร 4 ได้แก่ มีเมตตา ให้ความห่วงใยหวังดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด มีกรุณา ไม่ว่าลูกจะเป็นทุกข์เรื่องใด พ่อแม่จะพยายามปัดเป่าให้ มีมุทิตา ยินดีในความสําเร็จของลูกอย่างบริสุทธิ์ใจ และมีอุเบกขา ไม่ถือโทษโกรธเคืองหากลูกทําผิดพลาดล่วงเกินทั้งโดยตั้งใจหรือพลั้งเผลอ

4. พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก เพราะท่านมีคุณธรรม 4 ประการได้แก่ หนึ่ง เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อลูก สอง เป็นผู้มีพระเดชพระคุณต่อลูก สาม เป็นเนื้อนาบุญของลูก เพราะลูกเป็นส่วนหนึ่งของกรรมดีที่พ่อแม่ทําไว้ และเป็นผู้รับผลบุญของพ่อแม่โดยตรง และ สี่ เป็นอาหุไนยบุคคล คือ เป็นดั่งพระที่ควรแก่การ เคารพนับถือและรับของบูชาเพื่อเทอดทูนไว้เป็นแบบอย่าง

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่  Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ทุกข์ของคนเป็นพ่อ เมื่อลูกชายทำให้เป็นทุกข์แสนสาหัส

นิยามเลี้ยงลูกและเคล็ดลับการครองเรือนของยอดคุณพ่อ พันเอก วันชนะ สวัสดี

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.