กรรมของสัตว์โลก

กรรมของสัตว์โลก 4 ชนิด…คุณกำลังมีกรรมชนิดใด?

กรรมของสัตว์โลก 4 ชนิด…คุณกำลังมีกรรมชนิดใด?

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต กล่าวถึง กรรมของสัตว์โลก ไว้ว่า

ชีวิตสัตว์โลกล้วนมี “กรรม” แต่งให้เกิดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีหรือเลว ละเอียดประณีตหรือต่ำทราม ร่ำรวยหรือยากจน เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่แต่ละคนสั่งสมมาเองทั้งสิ้นโดยมีใจของตนเป็นตัวบัญชาการ ซึ่งโดยกิจหรือโดยหน้าที่แล้วแบ่งกรรมเป็น 4 ประเภท คือ

1) ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด บางคนทำแต่ความชั่วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กรรมจึงส่งให้เกิดมาเป็นคนทุพพลภาพทั้งกายและใจ ได้รับแต่อกุศลวิบาก หาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิต บางคนสร้างแต่คุณงามความดี กรรมก็ส่งให้เกิดมาเป็นคนมีความบริบูรณ์ทั้งกายและใจ หรือบางคนทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง กรรมก็ส่งผลให้ได้รับความสุขบ้าง ความทุกข์บ้าง

2) อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุนหรือซ้ำเติมขึ้นอยู่กับความดีหรือความชั่ว หากทำความดีมาพอ ความดีย่อมสนับสนุนให้เจริญยิ่งขึ้นไป หากทำชั่วมาตลอด เชื้อแห่งความชั่วนั้นก็คอยสนับสนุนให้ได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้น

3) อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้นหรือเบียดเบียน มักให้ผลในทางตรงกันข้าม บางคนพอมีความสุขบ้าง แต่ผลแห่งกรรมชั่วที่มีกำลังแรงกว่าก็จะบีบคั้นให้สุขนั้นหายไป ผลแห่งความดีก็เข้าไปเบียดเบียนความทุกข์เช่นกัน

4) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน หากสะสมความชั่วในกมลสันดานมานานและมีกำลังพอ กรรมชั่วนั้นก็จะเข้าไปตัดรอนผลแห่งความดี แต่หากสร้างสมแต่คุณงามความดี ฝึกสติสัมปชัญญะจนมีกำลังแห่งปัญญากล้าแกร่งแล้ว ก็สามารถตัดรอนผลแห่งความชั่วที่มีกำลังน้อยนั้นให้หมดไป

ดังนั้นบัณฑิตผู้ฉลาดย่อมไม่พลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งทางกาย วาจา และใจ อีกทั้งฝึกใจให้สามารถข่มโลภะ โทสะโมหะได้ เชื่อแน่ว่า ชีวิตย่อมดำเนินไปในสัมมามรรคา ปลอดจากความทุกข์โศกและความคับแค้นใจอย่างแน่นอน

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.