พระปริตร

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด ” พระปริตร “

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด ” พระปริตร “

เคยสงสัยกันหรือไม่ เหตุใดต้องมีการสวด พระปริตร เรื่องนี้ คุณฐาปนา รักติประกร  ข้าราชการกองงานในพระองค์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และผู้ประสานงาน คณะกรรมการจัดงาน“รวมพลังสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดิน ไทย” ให้คำตอบไว้ว่า

พระปริตร คือเครื่องคุ้มครองปกป้องไม่ให้เกิดอุปสรรคอันตราย ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ภิกษุสงฆ์ สาวกทั้งหลาย เพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอก เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว น้ำท่วม และป้องกันอันตรายภายในคือ โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น

แต่เดิมการสวดพระปริตรเป็นการบริกรรมภาวนาเฉพาะตัว  เพื่อคุ้มครองป้องกันตัวเอง  แต่เมื่อการสวดพระปริตรขยายวงกว้างออกไป เพื่อคุ้มครองผู้อื่น  จึงเกิดพิธีกรรมสวดพระปริตรเป็นหมู่คณะ  หรือเจริญพุทธมนต์ขึ้น

ผู้สวดพระปริตรต้องเพียบพร้อมด้วยองค์ 3  คือ  หนึ่ง  มีเมตตา มุ่งประโยชน์แก่ผู้อื่น  สอง  สวดถูกอักขระ  ไม่มีบทพยัญชนะที่ผิดพลาด  สาม  รู้ความหมายของบทสวด

แม้ผู้ฟังพระปริตรก็ต้องมีองค์ 3 เช่นกัน  คือ  หนึ่ง  ไม่เคยทำอนันตริยกรรม 5  คือ  ไม่ฆ่าบิดา  มารดา  ฆ่าพระอรหันต์  ประทุษร้ายนางภิกษุณี  และทำสังฆเภท (ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์)  สอง  ไม่มีมิจฉาทิฐิที่เห็นผิดว่ากรรมและผลกรรมไม่มี  สาม  เชื่อมั่นในพลานุภาพพระปริตรว่ามีจริง  สามารถคุ้มครองผู้ฟังได้จริง

อย่างไรก็ดี  พระปริตรจะไม่คุ้มครองรักษาเพราะเหตุ 3 ประการ คือ  หนึ่ง  กรรมเข้าขัดขวาง  สอง  กิเลสเข้าขัดขวาง  และสาม  เพราะไม่เชื่อในอานุภาพ

 

เหตุใดต้องสวดพระปริตรที่วัดพระแก้ว?

การสวดพระปริตรที่วัดพระแก้ว  เนื่องมาจากวัดพระแก้วเป็นวัด ที่สร้างขึ้นคู่กับพระบรมมหาราชวัง  เพื่อเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ ทรงใช้ประกอบพระราชพิธีทางพระพุทธศาสนา  เป็นวัดคู่กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นที่ประดิษฐาน“พระแก้วมรกต”  ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง 2,053 ปี  และ มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ถึง 7 องค์  คือ  ในพระโมลี  พระนลาฎ  พระอุระ  พระอังสาทั้ง 2 ข้าง  และพระชานุทั้งสองข้าง  อีกทั้งพระแก้วมรกตยังได้เคยประดิษฐาน ณ แว่นแคว้นเขตแดน ประเทศต่างๆ มาแล้วถึง 11 สถาน  และสุดท้ายได้มาประดิษฐานแผ่พระพุทธานุภาพ  ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยในสมัยกรุงธนบุรี  6 ปี  และในสมัยราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2327 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 226 ปี

 

photo by jplenio on pixabay

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

ประโยชน์ 6 ประการของการสวดมนต์ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ฟังธรรม: อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่เข้าวัด ไม่ฟังธรรม ผิดไหม

เทวดากับการสวดมนต์ เรื่องเล่าถึงเทวดาของ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.