สมเด็จโต วัดระฆัง

การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจาก สมเด็จโต วัดระฆัง

การไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนจาก สมเด็จโต วัดระฆัง

นอกเหนือจากคาถาบูชาต่าง ๆ แล้ว สมเด็จโต วัดระฆัง ยังได้สอนให้ไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอนด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์และอานิสงส์ดังต่อไปนี้

ไหว้ครั้งแรก เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้า น้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลก พร้อมน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้เราปฏิบัติ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา

ไหว้ครั้งที่สอง เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรม น้อมระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริง พร้อมน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนือง ๆ

ไหว้ครั้งที่สาม เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้า ในการช่วยนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่าง พร้อมน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์ เพื่อช่วยการสานต่อศาสนา เช่น บำรุงสงฆ์ น้อมรับคำสอน ทำบุญตักบาตร และช่วยเผยแผ่ธรรม เป็นต้น

ไหว้ครั้งที่สี่ เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังมีชีวิตอยู่ การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบไหว้ได้บุตรที่ดีในอนาคต อีกทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบไหว้จะเจริญ รุ่งเรือง ด้วยอานุภาพแห่งความกตัญญู ขอให้น้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริง น้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีก ทั้งในภพนี้และภพหน้า

ไหว้ครั้งที่ห้า เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ ซึ่งล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษา บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมือง พึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษา สร้างสิริมงคลให้ชีวิต ขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านเหล่านั้นต้องทำเพื่อประเทศชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรือง

ไหว้ครั้งที่หก เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหน เช่น เป็นเพื่อน เป็นครู เป็นคนรู้จัก เป็นเจ้านาย ฯลฯ พึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของท่านเหล่านั้น และขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไป

ไหว้ครั้งที่เจ็ด เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติ (แม้แต่สัตว์ที่กินเข้าไป) ให้น้อมระลึกในความทุกข์ที่กำลังประสบอยู่ ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมก็มาก เพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรม ให้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพที่ผ่าน ๆ มา เพื่อขออโหสิกรรม พึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใด ๆ อีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในกาลข้างหน้าอีก

อานิสงส์จากการไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน ได้แก่

•  ทำให้เป็นที่รักของสัตว์โลกทั้งหลาย

•  หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น เจ้านายเมตตา

•  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ

•  จิตแจ่มใส มีสติ มีความเมตตาและความอ่อนโยน

•  สติปัญญาดี ไม่อับจนหนทาง

•  เจ้ากรรมนายเวรไม่อาฆาตพยาบาท

•  เงินทองไหลมาเทมา

•  จิตเกิดสมาธิได้เร็ว ไม่มีมารมาทำให้ฟุ้งซ่าน

•  ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบา

•  ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง รักใคร่ปรองดอง

 

ที่มา  ชุดสุดยอดสงฆ์ 1 : สมเด็จโต – นทธัญ แสงไชย สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

วัดระฆัง วัดสมเด็จโต พรหมรังสี วัดที่ใครๆ ก็อยากไป

ปฏิภาณในการเทศน์ของ สมเด็จโต พรหมรังสี เรื่องเล่าที่หลายคนยังไม่เคยได้ยิน

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จุดไต้เข้าวังตอนกลางวันแสก ๆ