ประโยชน์ของการสวดมนต์
Read More +

ความเป็นมาและประโยชน์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

อภยปริตร
Read More +

อภยปริตร (แปล) สวดแล้วไม่ฝันร้าย  

สวดภาณวาร
Read More +

สวดภาณวาร พิธีสงฆ์ในพระราชพิธีของพระราชสำนัก

น้ำศักดิ์สิทธิ์
Read More +

น้ำศักดิ์สิทธิ์กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชุมนุมเทวดา
Read More +

ทำไมต้องสวด ชุมนุมเทวดา ก่อนสวดมนต์บทอื่น ๆ

โพชฌังคปริตร
Read More +

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่งการตรัสรู้

มงคลสูตร
Read More +

มงคลสูตร (แปล) มงคลชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ

Read More +

เชิญชวนเจริญพระปริตร ส่งแรงบุญไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบภัย พายุปาบึก

อาฏานาฏิยปริตร
Read More +

อาฏานาฏิยปริตร (แปล) ป้องกันจากภัยของอมนุษย์และภยันตรายทั้งปวง

โมรปริตร
Read More +

โมรปริตร (แปล) คาถาจากนกยูงโพธิสัตว์ สวดป้องกันภยันตราย

พระปริตร
Read More +

สวดพระปริตรส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

รัตนปริตร
Read More +

รัตนปริตร คือสุดยอดพระพุทธมนต์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.