เบาหวาน, โรคเบาหวาน, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสบี, วัคซีน, Diabetes

รู้ยัง… เป็นเบาหวานเสี่ยง!ไวรัสบี

จากคำยืนยันของคณะกรรมการที่ปรึกษาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ออกกฎกำหนดใหม่ว่า ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีด้วย

โดยข้อกำหนดใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้ระบุว่า เมื่อผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 19 – 59 ปีที่ไม่เคยรับวัคซีนไวรัสตับอีกเสบบีมาก่อนคนใด ตรวจพบโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 จะต้องรับการฉีดวัคซีนไว้รัสตับอักเสบบีทันที เนื่องจากการวิจัยยุคใหม่พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสติดเชื้อทุกชนิดได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อไวรัสตับอีกเสบบี แม้เป็นเพียงการสัมผัสเลือดเพียงเล็กน้อยก็มีโอกาสติดได้แล้ว ยิ่งในกรณีที่มีการใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดร่วมกัน โอกาสที่จะติดเชื้อยิ่งสูงขึ้น

…เพราะอย่างนี้ “ความสะอาด” จึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงโรคเบาหวาน และการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ก็เป็นหนทางป้องกันที่ดีทางหนึ่งนั่นเอง

ข้อมูลจากคอลัมน์ทันโลกสุขภาพ นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 320

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.