สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ รู้เถอะ! จะได้ใช้กันเต็มที่

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ รู้เถอะ! จะได้ใช้กันเต็มที่

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ ที่ควรรู้ เพื่อคุณปู่คุณย่าจะได้ใช้กันอย่างเต็มที่ มีอะไรบ้าง วันนี้ เรามีข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาฝาก

ผู้สูงอายุ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11  ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ

2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

3. การประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น

6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร ยานพาหนะตามความเหมาะสม

7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง

9. การให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

10. การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

13. การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

เติม 7 สารอาหารที่ผูŒสูงอายุมักขาด

ผูŒ้สูงอายุ เป็šนวัยที่เสี่ยงต่‹อการขาดสารอาหาร เนื่องจากอวัยวะในหลายระบบเสื่อมลง ทั้งการย่‹อยอาหาร การดูดซึมสารอาหาร และความสามารถในการรับรสชาติอาหารที่มีประสิทธิภาพนŒ้อยลง ทําให้Œผู้Œสูงอายุมักขาดสารอาหารดัง ต่‹อไปนี้

วิตามินบี 12

ร่างกายผู้สูงอายุ ไม่สามารถดูดซึมวิตามินบี 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนวัยหนุ่มสาว ทําให้มักมีอาการโลหิตจาง แนะนําให้กินอาหารที่อุดมด้วยวิตามินบี 12 ได้แก่ปลาและโยเกิร์ตให้บ่อยครั้งขึ้น

วิตามินดี

ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้รับแสงแดด จะขาดวิตามินดี เนื่องจากแสงแดดจะไปกระตุ้นคอเลสเตอรอลที่ผิวหนังให้เปลี่ยนเป็นวิตามินดี จึงควรกินอาหารที่มีวิตามินดีเป็นประจํา เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า โยเกิร์ต และน้ําผลไม้ต่างๆ และพยายามออกมารับแสงแดดอ่อนๆ ทุกเช้าให้เป็นกิจวัตร

แคลเซียม

เมื่อสูงวัยร่างกายมักขาดแคลเซียม และเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนแหล่งอาหารที่มีแคลเซียม ได้แก่ ผักคะน้า บรอกโคลี และโยเกิร์ต อาหารเหล่านี้ ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาการปากแห้งและช่วยให้ผู้สูงอายุเจริญอาหารมากขึ้น


บทความอื่นที่น่าสนใจ

โรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณตาคุณยาย

ปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุ อยู่สบาย เสริมสุขภาพ

3 ท่านอน ลดอาการ ปวดหลัง

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.