โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ

โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ

บ้านพักผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ

บ้านพักผู้สูงอายุ การเคหะแห่งชาติ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ เพราะการเคหะแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ในสังคมผู้สูงอายุ จึงจัดทาโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ หรือบ้านสบายเพื่อยายตา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

1) โครงการบ้านอยู่สบายเพื่อยายตา

โครงการบ้านอยู่สบายเพื่อยายตา เป็นโครงการภายใต้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมดาเนินงานในรูปแบบการรณรงค์อาสาสมัคร (ต่อยอดจากการศึกษาวิจัยเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ)

สำหรับผลการดาเนินงานของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2558 การเคหะแห่งชาติได้ส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ จานวน 218 หลัง ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี 20 หลัง สิงห์บุรี 26 หลัง เชียงใหม่ 19 หลัง ระยอง 22 หลัง อานาจเจริญ 15 หลัง อุบลราชธานี 6 หลัง สงขลา 14 หลัง จันทบุรี 26 หลัง แพร่ 19 หลัง ลพบุรี17 หลัง เลย 20 หลัง และสุรินทร์ 14 หลัง ทั้งนี้ ในปี 2559 การเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุจานวน 96 หลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จส่งมอบได้ภายในปีนี้

2) โครงการบ้านกตัญญู

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดทำโครงการบ้านกตัญญู โดยนำเรื่องการออกแบบที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุมาใส่ไว้ในทุกโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ซึ่งจะนำร่องโครงการแรกที่ โครงการบ้านกตัญญู ซ.พระเงิน จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น 8 อาคาร จำนวน 44 หน่วย ต่ออาคาร ในขนาด 32 ตารางเมตร รวม 352 หน่วย จากจำนวนห้องชุดทั้งหมด จะเป็นห้องชุดสาหรับผู้สูงอายุร้อยละ 10 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2560-2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.nha.co.th

รวมบ้านพักวัยเก๋า

บุศยานิเวศน์ บ้านพักผู้สูงอายุ โครงการของมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

สวางคนิเวศ บ้านพักผู้สูงอายุ ภายใต้สภากาชาดไทย

วิลล่ามีสุข ที่พักผู้สูงอายุ โครงการมีสุข จังหวัดเชียงใหม่

เวลเนสซิตี้ (Wellness city) เมืองสุขภาพดี ของวัยเกษียณ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.