คุณเหมาะกับอาหารไซส์ไหน S M L

อาหาร 3 ไซส์  S M L

รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันคนไทยอ้วนกันเยอะ เเถมพ่วงโดยเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งโรคเหล่นี้เราสามารถป้องกันเองได้ โดยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม ภัยร้ายจาก โรคอ้วน 108 โรคที่ตามมาติดๆ

ล่าสุดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ Healthy Canteen พัฒนาโรงอาหารกรมอนามัยเป็นต้นแบบมาตรฐานอาหาร 3 ไซส์ S M L ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี วันนี้ (2 ธันวาคม 2562)

อาหาร 3 ไซส์ กรมอนามัย

ที่มาของอาหารไซส์ S M L

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวโรงอาหารมาตรฐาน S M L กรมอนามัย ณ โรงอาหารกรมอนามัย ว่า ขณะนี้ กรมอนามัยได้ดำเนินงาน Healthy Canteen โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบของโรงอาหารที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ คือ 1) ต้องมีการตรวจประเมินโรงอาหาร และปรับปรุงโรงอาหาร ให้ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 2) ต้องมีเมนูชูสุขภาพ อย่างน้อยร้านละ 1 เมนู 3) มีการจำหน่ายผลไม้สด อย่างน้อย 1 ร้าน 4) ผู้บริโภคสามารถเลือกสั่งลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม ต่าง ๆ ได้ 25 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์ 5) มีการตักเสิร์ฟอาหารตามมาตรฐานอาหาร S M L อย่างน้อย 1 ร้าน 6) ที่โต๊ะวางเครื่องปรุงมีป้ายบอกปริมาณโซเดียมและปริมาณน้ำตาลต่อการตัก 1 ช้อนชา 7) มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน บริเวณโรงอาหาร และ 8) มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านโภชนาการ ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

โดยกรมอนามัย ได้จัดทำมาตรฐานอาหาร 3 ไซส์ S M L ซึ่งเป็น 1 ในเกณฑ์ Healthy Canteen โดยกำหนดขนาดอาหารที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานและสารอาหาร ใน 1 วัน ของแต่ละบุคคล เพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง รักษาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการกินอาหารตามความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้บริโภค โดยมาตรฐานอาหาร S M L จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนสามารถกินอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดอบรมหลักสูตรแม่ครัวอนามัยหัวใจ GREEN แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้มีความสามารถในการตักอาหารตามมาตรฐาน สามารถปรุงประกอบเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม และฝึกตักอาหารตามมาตรฐาน S M L

สำหรับอาหารไซส์ S M L ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. อาหารไซส์ S 

1 จาน ให้พลังงาน 300-400 กิโลแคลอรี เหมาะสำหรับคนที่มีดัชนีมวลกายเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ควรได้รับพลังาน 1,200-1,400 กิโลแคลอรีต่อวัน

2.อาหารไซส์ M

1 จาน ให้พลังงาน 401-500 กิโลแคลอรี เหมาะสำหรับคนที่มีดัชนีมวลกายเท่ากับ 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ควรได้รับพลังาน 1,600-2,00 กิโลแคลอรีต่อวัน

3.อาหารไซส์ L

1 จาน ให้พลังงาน 501-600 กิโลแคลอรี เหมาะสำหรับคนที่มีดัชนีมวลกายเท่ากับ 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  เหมาะสำหรับคนที่ใช้แรงงานที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เช่น นักกีฬา ควรได้รับพลังาน 2,500 กิโลแคลอรีต่อวัน

อาหาร 3 ไซส์ กรมอนามัย

อย่างไรก็ตามการพัฒนาโรงอาหารกรมอนามัยให้เป็นต้นแบบมาตรฐานอาหาร S M L ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยได้เริ่มจำหน่ายอาหารตามขนาด S M L พร้อมทั้งปรับสูตรอาหารลด หวาน มัน เค็ม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และขณะนี้ กรมควบคุมโรคกำลังดำเนินการสำรวจความต้องการการจัดทำมาตรฐานอาหาร S M L ของผู้ใช้บริการโรงอาหาร และผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำมาตรฐานอาหาร S M L ทั้งนี้ กรมอนามัยมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงอาหารอื่นๆ ภายในกระทรวงและพัฒนาต่อยอดสู่โรงอาหารและร้านอาหารในสถานประกอบการทั่วประเทศต่อไป

ถ้าไม่อยากอ้วน กินอาหารให้ถูกไซส์นะคะ

ที่มาข่าวและภาพ  กรมอนามัย  ,PPTV HD

บทความอื่นๆ

หยุด โรคอ้วน โรคหัวใจ ด้วยการปรับวิถีชีวิตตามศาสตร์จีน

กินน้ำตาล อย่างไร ไกลโรคอ้วน เบาหวาน

กินน้ำตาล อย่างไร ไกลโรคอ้วน เบาหวาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.