แกงกล้วยดิบ แกงอร่อยแบบคนธาตุดิน

แกงกล้วยดิบ ฝาด หวาน มัน เค็ม อร่อยแบบคนธาตุดิน

อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถปรับสมดุลให้ธาตุดินดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง  โดยเชื่อมโยงกับรสชาติอาหารทั้งสี่รส ได้แก่ ฝาด หวาน มัน เค็ม  อย่างไรก็ดี รสดังกล้าวมีทั้งข้อดีและแสลงกับสุขภาพ จึงเป็นการดีหากเราทำความเข้าใจกับรสอาหารเหล่านี้เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

รูจักกับฝาด หวาน มัน เค็ม

รสฝาด สรรพคุณ มีฤทธิ์สมานทั้งแผลภายนอกภายใน แผลสด และแผลเปี่อย รักษาโรคบิด ทองรวง แกอุจจาระธาตุพิการ ชวยคุมธาตุ แสลง ผูมีอาการไอ ทองผูก โรคพรรดึก รวมถึงผูมีธาตุไฟพิการ (สารรสฝาดจะไประงับการยอย)

รสหวาน สรรพคณุ ซึมซาบไปตามกล้ามเนื้อ ทำใหรางกายชุ่มชื่น บำรุงกำลัง กลามเนื้อและหัวใจ ทำใหเจริญอาหาร แกออนเพลีย แกไอ เสมหะแหง แสลง อาการฟนผุ เสมหะเยอะ อาเจียน เบาหวาน นำเหลืองเสีย และผู้มีบาดแผล เพราะทำให้แผลหายยาก

รสมัน สรรพคุณ ซึมซาบไปตามเสนเอ็น แกเสนเอ็นพิการ บำรุงเสนเอ็น แกปวดเมื่อย บำรุงไขขอ บำรุงเยื่อกระดูก เปนยาอายุวัฒนะ ใหความอบอุนแกรางกาย แสลง ผูมีไข รอนใน ผูมีอาการไอ หอบ และโรคบิด

รสเค็ม สรรพคุณ ซึมซาบไปตามผิวหนัง แกโรคผิวหนัง โรคพรรดึก ใชถายชำระ น้ำเหลือง ชำระเมือกมันในลำไส ฟอกโลหิต แกเสมหะเหนียว แสลง โรคอุจจาระธาตุ พิการ โรคบิดมูกเลือด และกระเพาะอาหารเปนแผล

เมื่อรูคุณของรสแลวก็ควรเลือกรับประทานใหเหมาะสมแกความตองการ ทั้งนี้การปรับ สมดุลธาตุทั้งสี่ควรบริโภคอาหารใหหลากหลายรส เพื่อชวยบำรุงธาตุตางๆซึ่งมีความ แตกตางกันใหทำงานไดอยางสมบูรณ สำหรับฉบับนี้ขอเสนอ “ แกงกลวยดิบ ” เพื่อเอาใจ คนธาตุดินหรือผูตองการบำรุงธาตุดิน เพราะแกงถวยนี้มีครบรสทั้งฝาด หวาน มัน และ เค็ม ทั้งยังมีรสเผ็ดรอนของเครื่องเทศชวยบำรุงธาตุลมไดดีอีกดวย

 

แกงกล้วยดิบ ธาตุดิน
แกงกล้วยดิบ

แกงกล้วยดิบ

ส่วนผสม (สำหรับ 4 ที่) เตรียม 40 นาที ปรุง 30 นาที

 • กลวยน้ำวาดิบ ปอกเปลือกหั่นพอคำ 4 ผล
 • น้ำพริกแกงเผ็ดเจ 1/2 ถวย
 • กะทิ 3 ถวย
 • ฟกทองปอกเปลือก หั่นชิ้นพอคำ 1 ถวย
 • มันฝรั่งปอกเปลือก หั่นชิ้นพอคำ 1 ถวย
 • เห็ดชนิดตางๆ ตามชอบ หั่นชิ้นพอคำ 2 ถวย
 • มะเขือพวง 1/2 ถวย
 • ใบโหระพา 1/2 ถวย
 • ใบมะกรูดฉีก 1/4 ถวย
 • พริกชี้ฟาแดงหั่นแฉลบ 1/4 ถวย
 • ซีอิ๊วขาว 2 ชอนโตะ
 • เกลือ 1 ชอนชา
 • น้ำตาลปบ 1 ชอนโตะ
 • น้ำตาลทราย 1 ชอนโตะ
 • ผงปรุงรสเห็ดหอม 1 ชอนชา
 • น้ำเปลา 1 ถวย

วิธีทำ
ผัดน้ำพริกแกงกับกะทิให้เขากันด้วยไฟกลางจนเดือด ใส่กล้วยและเติมน้ำลงไป คนใหเขากัน พอเดือดเติมฟกทองและมันฝรั่ง เคี่ยวตอจนเริ่มสุก ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว เกลือ น้ำตาลปบ น้ำตาลทราย และผงปรุงรสเห็ดหอม ใสมะเขือพวง ใบโหระพา ใบมะกรูด และพริกชี้ฟา พอเดือดปดไฟ ยกลง ตักใสจานเสิรฟ

อ้างอิง : “ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสชกรรม” โดยกองการประกอบโรคศิลปะ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พลังงานตอหนึ่งหนวยบริโภค 316.00 กิโลแคลอรี
โปรตีน 4.50 กรัม ไขมัน 19.45 กรัม
คารโบไฮเดรต 18.90 กรัม ไฟเบอร2.40 กรัม

เมนูกล้วยอื่นๆ … คลิก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.