ทำบุญวันเกิด

ทําบุญวันเกิด ด้วย “บุญสิกขา”

ทําบุญวันเกิด ด้วย “บุญสิกขา”

เมื่อพูดถึง วันเกิด คนส่วนใหญ่มักนึกถึงงานเลี้ยงฉลองและของขวัญปีนี้ลองเปลี่ยนมาทํา ”บุญสิกขา” ทำบุญวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองกันใน วันเกิด ดีกว่า
0
ทำบุญวันเกิด

0

บุญสิกขาคืออะไร

บุญสิกขาเป็นการทําบุญที่ประกอบด้วยทาน ศีล และภาวนา ซึ่งมักได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่ค่อยได้ทํากันอย่างจริงจัง หากใครได้ทําบุญทั้งสามประการครบถ้วนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ถือว่าเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
0

ทาน

การให้สามารถให้ได้ทั้งเงิน แรงกาย การแบ่งปันสิ่งของ การช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ แล้วแต่สถานการณ์จะอํานวย
0

ศีล

หมายถึงการรักษาศีล อาจเป็นศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้ โดยต้องทําด้วยความมีสติรู้เท่าทันกาย วาจา และใจ การรักษาศีลมีอานิสงส์มหาศาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การให้อภัยทานร้อยครั้ง ได้บุญน้อยกว่าการถือศีล 5 เพียงครั้งเดียวและการถือศีล 5 ร้อยครั้งได้บุญน้อยกว่าการถือศีล 8 เพียงครั้งเดียว ดังนั้นการรักษาศีลในวันเกิดจึงถือเป็นการทําบุญครั้งใหญ่และเป็นสิริมงคลกับชีวิต

0

ภาวนา

ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
0
1.สมถภาวนา หรือการทําสมาธิ คือการทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว พระพุทธองค์ทรงเปรียบว่า แม้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล 227 ข้อ โดยศีลไม่ด่างพร้อยถึง 100 ปี ก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทําสมาธิให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น การทําสมาธินี้จะใช้หลักอานาปานสติ คือการพิจารณาลมหายใจเข้า-ออก หรือการบริกรรมพุทโธก็ได้ตามแต่จริตของผู้ปฏิบัติ
0
2.วิปัสสนาภาวนา คือ การพิจารณาขันธ์ 5 ขณะเคลื่อนไหวไปตามอิริยาบถทั้ง 4 ได้แก่ การยืน เดิน นั่ง นอน ในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาไปพร้อม ๆ กัน ประกอบไปด้วย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต และ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม
0
ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ภาวนาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เพื่อให้จิตละอัตตาตัวตน เนื่องจากเกิดความรู้แจ้งถึงสภาวธรรมที่ตรงตามกฎพระไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
0
ทำบุญวันเกิด
0
ที่มา : นิตยสาร Secretฉบับที่ 169
ผู้เขียน/แต่ง : อุรัชษฎา ขุนขำ
บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.