อานิสงส์แห่งทาน

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน

อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน

พระพุทธเจ้าตรัสถึง อานิสงส์แห่งทาน อันเกิดจากสัปปุริสทาน หรือผลแห่งการทำทานของคนดีไว้ในสัปปุริสทานสูตร  ว่า

สุปปุริสทานมี 5 ประการ ประกอบด้วย 1. การให้ทานด้วยศรัทธา 2. การให้ทานด้วยความเคารพ 3. การให้ทานในขณะเวลาที่สมควร 4. ผู้ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ และ 5. การให้ทานโดยไม่สร้างความลำบากแก่ตนเองและผู้อื่น

การให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก มีรูปร่างงดงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณดี

การให้ทานด้วยความเคารพ ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ที่บุตร ภรรยา และบริวารเชื่อฟังคำสั่งสอนด้วยความตั้งใจ

การให้ทานในขณะเวลาที่สมควร ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาตามสมควร

ผู้ให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปในกามคุณ 5 สูงยิ่งขึ้น

การให้ทานโดยไม่สร้างความลำบากแก่ตนเองและผู้อื่น ย่อมได้รับอานิสงส์คือ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์และโภคทรัพย์มาก เป็นผู้ไม่ได้รับภัยจากไฟ น้ำ พระราชา โจร คนที่ไม่ได้เป็นที่รัก และทายาท

พระพุทธเจ้าทรงกำหนดว่าทานทั้ง 5 ประการนี้ เป็นการทำทานของคนดี ซึ่งพระองค์ทรงบอกถึงอานิสงส์ไว้ด้วย ทำให้เห็นว่าอานิสงส์แห่งทานทั้ง 5 นี้ ทำให้ผู้ทำทานได้รับผลตอบแทนให้มีชีวิตที่รอดพ้นจากภัยอันตราย ได้สิ่งที่ปรารถนาตามเวลาที่สมควร มีผิวพรรณงาม มีคนเชื่อฟัง

 

ที่มา : สัปปุริสทานสูตร 


บทความน่าสนใจ

อานิสงส์กฐินทาน ในพระไตรปิฎก

การให้ทาน ที่ได้บุญมาก โดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ความยึดมั่นใน สีลัพพตุปาทาน ถ้าเธอตาย ฉันจะตายตาม  หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

Dhamma Daily : อุทิศบุญให้เทวดา เจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร บุญจะถึงหรือไม่ ท่าน ว. มีคำตอบ

ทำบุญง่าย ๆ เพียงแค่คลิก ปันบุญ by TMB

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.