บำเพ็ญทศบารมี

ทำไมพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญทศบารมี

” ในคัมภีร์อปทาน พุทธวงศ์ จริยาปิฎก มีความหมายของคำว่า บารมี เปลี่ยนไปเป็น ธรรม 10 ประการ อันบุคคลปฏิบัติแล้วจะบรรลุพระโพธิญาณ และอรรถกถาของคัมภีร์เหล่านี้ ได้อธิบายขยายความธรรมะตามแนวทศบารมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอรรถกถาจริยาปิฎก ได้วิเคราะห์ขั้นตอนของการปฏิบัติบำเพ็ญบารมีโดยละเอียด ในชั้นนี้บารมีเปลี่ยนทางจาก เป้าหมาย มาเป็นวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนา”

 ทำให้เห็นว่า พระโพธิสัตว์ (สัตว์ผู้ปรารถนาโพธิญาณ) บำเพ็ญทศบารมี เพื่อไปสู่เป้าหมายคือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

บำเพ็ญทศบารมี

 

บารมี 10 และ บารมี 30 ทัศ เขานับกันอย่างไร

ทราบกันดีว่า บารมี 10 หรือ ทศบารมี คือบารมี 10 ประการ ส่วน บารมี 30 ทัศ หรือ บารมี 30 ประการ (ทัศ แปลว่า ครบถ้วน ) เป็นการผนวกบารมี 3 ขั้นในแต่ละบารมีเข้าไปด้วย ตัวอย่างเช่น ทานบารมี แยกเป็น 3 ระดับ (ขั้นธรรมดา ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด) ได้แก่ ทานบารมี ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารมี เมื่อ ในแต่ละบารมีทั้ง 10  ผนวก อุปบารมี และ ปรมัตถบารมีเข้าไปด้วย จึงกลายเป็น บารมี 30 ทัศ

ในอรรถกถากล่าวถึงเหตุการณ์พระพุทธเจ้าผจญพญามาร พระองค์ทรงรำลึกถึงบารมีที่บำเพ็ญมาครั้งอดีตชาติ พระแม่ธรณีได้บีบมวยผม น้ำที่พระองค์ทรงหลั่งทักษิโณทกมาหลายพระชาติ ได้กลายเป็นกระแสน้ำพัดพากองทัพพญามารออกไป และในราตรีนั้นพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 

 

ที่มา 

ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

ภาพ 

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจเกี่ยวกับนิทานชาดก

นิทานชาดก 500 ชาติ เส้นทางแห่ง บารมี 30 ทัศ มีกี่เรื่องกันแน่ ?

ชาดก การรดน้ำ เมล็ดพันธุ์แห่งกุศล และอกุศล โดย ท่านว.วชิรเมธี

พระเตมีย์ มหาบุรุษผู้ปฏิเสธการกลับไปใช้กรรมใน นรก…เรื่องเล่า ทศชาติชาดก พระชาติแรก

มาฟัง ดาราเล่า นิทานชาดก กันเถอะ กับโครงการ บารมีดีที่ตน 

นิทานธรรมะ ชาดก 500 ชาติ เรื่อง เหตุที่พระพุทธเจ้าต้องมีอายุ 80 ปี

โมรปริตร (แปล) คาถาจาก นกยูงโพธิสัตว์ สวดป้องกันภยันตราย

คติพระโพธิสัตว์  ความเชื่อที่เริ่มจะกลาย ความหมายที่เริ่มจะกลืน

พระโพธิสัตว์ และ หัวใจโพธิสัตว์…ที่สุดของความเสียสละ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.