เปลี่ยนกรรม

เปลี่ยนความคิดเท่ากับเปลี่ยนกรรม ธรรมะไขข้อข้องใจเรื่องกฎแห่งกรรม โดย ส.ชิโนรส

เปลี่ยนความคิดเท่ากับ เปลี่ยนกรรม ธรรมะไขข้อข้องใจเรื่องกฎแห่งกรรม โดย ส.ชิโนรส

“กรรมฉันเอง กรรมฉันเอง” บทสรุปสุดท้ายที่คนพูดให้ได้ยิน เมื่อประสบปัญหาชีวิตที่หนักสุด ๆ การเปลี่ยนความคิดช่วย เปลี่ยนกรรม ได้จริงหรือไม่ ท่าน ส.ชิโนรส จะอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่าง

กรรม แปลสั้น ๆ ว่า การกระทำ การกระทำที่คนแสดงออกทางกาย พฤติกรรม บุคลิกลักษณะ ท่าทาง และอากัปกิริยาต่าง ๆ เรียกว่า “กายกรรม” ส่วนการกระทำที่คนแสดงออกทางคำพูด น้ำเสียง ทำนองการพูด ภาษาที่พูด เรียกว่า “วจีกรรม” 

ทำ และ พูด หรือกายกรรมและวจีกรรมคือความหมายอย่างหนึ่งของกรรม คนทั่วไปจะวัดว่าความเป็นคน หรือความเป็นมนุษย์ที่คำพูด และการกระทำ หลายคนเชื่อว่า คำพูดและการกระทำ คือหน้าต่างหัวใจ ตัวบ่งชี้บุคลิกและตัวตนของบุคคลผู้นั้น

 

 

แม้คำพูดและการกระทำจะวัดค่าคนแต่ละคนได้ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะยังมีสิ่งที่ลึกไปกว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตา และได้ยินด้วยหู คือความคิดในใจของแต่ละบุคคล

พุทธศาสนาให้ความสำคัญกับความคิดมากกว่าคำพูดและการกระทำ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่า

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมะแม้แต่ข้อเดียวที่จะมีโทษรุนแรงมากเท่ากับการคิดผิด”

คิดผิดเสียตั้งแต่ต้น คำพูดและการกระทำทั้งหมดก็ผิด แก้ไขได้ยากที่สุด คิดถูกเสียตั้งแต่ต้น คำพูดและการกระทำก็ถูกไปทั้งหมด ชีวิตก็ราบรื่น

พระพุทธองค์จึงให้ความสำคัญกับความคิดมากที่สุด ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของคำพูดและการแสดงออก เปรียบเหมือนเข็มทิศชี้ทางให้คนเดินหรือเป้าหมายชีวิต

หากเข็มทิศชี้ผิด การเดินทางก็ผิดไปทั้งหมด แต่หากเข็มทิศชี้ถูก การเดินทางก็ถูกทั้งหมด พระพุทธองค์จึงตรัสว่า…

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.